[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه حکیم سبزواری 

مدیر مسئول: رویا عسکری

سردبیر: امیرحسین حقیقی

دبیر تخصصی: کیوان حجازی

مدیر اجرایی و ویراستار فارسی: ندا بدری 

کارشناس نشریه
حلیمه وحدت پور

دوره انتشار: دو فصلنامه
زبان: فارسی
شاپای الکترونیکی 

 2228-X723

پست الکترونیک
    sbs.su2010@gmail.com  

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
7 نتیجه برای افضل پور

محمد اسماعیل افضل پور، علی محمدنیا، جعفر خوشبختی، احمد خامسان،
دوره 2، شماره 3 - ( سال دوم، شماره 3، بهار وتابستان 1389 )
چکیده

زمینه و اهداف: تمرینات پلیومتریک یکی از روش های تمرینی است که برای دستیابی به توانایی های بیشتر، آمادگی بدنی مناسب و بالابردن توان انفجاری ورزشکاران مورد استفاده مربیان قرار می گیرد. علیرغم مزایای فراوانی که تمرینات پلیومتریک دارد، فشار زیادی بر ورزشکاران تحمیل می کند. هدف از این پژوهش تغییرات میزان فشار درک شده، لاکتات خون و حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) به یک فعالیت بیشینه روی چرخ کارسنج متعاقب 48 و 168 ساعت تمرین پلیومتریک می باشد. روش شناسی: تعداد 28 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی به طور تصادفی به دو گروه شاهد (13 نفر) و تجربی (15 نفر) تقسیم شدند. میزان فشار درک شده با شاخص بورگ، لاکتات خون با دستگاه لاکتومتر اسکات و Vo2max با آزمون بیشینه استورر– دیویس در آزمایشگاه انداره گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس) (ANOVA با اندازه گیری مکرر با سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: غلظت لاکتات خون) 01/0 (P<و میزان فشار درک شده ) 006/0 (P<در 48 ساعت بعد از جلسه تمرین پلیومتریک به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که مقادیر Vo2max در 48 ساعت بعد؛ و غلظت لاکتات خون، میزان فشار درک شده و Vo2max در 168 ساعت بعد از جلسه تمرین پلیومتریک، بدون تغییر باقی ماند) 05/0 .(P> نتیجه گیری: نتابج بدست آمده دال بر آن است که انجام تمرینات پلیومتریک حداقل تا 48 ساعت عملکرد بی هوازی را تحت فشار قرار می دهد، این در حالی است که VO2max تحت تاثیر قرار نمی گیرد و حتی احتمال افزایش عملکرد، به علت تکیه بیشتر عضلات بر مکانیزم های بی هوازی وجود دارد.
محمد علی رستمی، مرضیه ثاقب جو، محمد اسماعیل افضل پور، مهدی هدایتی،
دوره 3، شماره 5 - ( سال سوم ، شماره 5 ،بهار و تابستان 1390 )
چکیده

مقدمه: فعالیت های ورزشی شدید به دلیل ماهیتشان منجر به تعادل انرژی منفی حاد می شوند، اما در برخی موارد تغییرات ناشی از ورزش در محرک های عصبی یا هورمونی می تواند اختلال متابولیکی طولانی مدتی را به وجود آورد. گرلین یک پپتید مترشحه از معده است و نقش مهمی در تعادل انرژی، چاقی و رفتار دریافت غذا ایفا می کند. این هورمون به عنوان تحریک کننده اشتها و اکتساب وزن عمل می کند. هدف این پژوهش بررسی پاسخ حاد گرلین تام پلاسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای با شدت80 درصد یک تکرار بیشینه در دو حالت ناشتایی و تغذیه پرکربوهیدرات در مردان جوان سالم بود. روش شناسی: چهل دانشجوی پسر (میانگین سن 08/1±10/22 سال، قد 03/5±55/173 سانتی متر، وزن 63/7±24/65 کیلوگرم و نمایه ی توده ی بدنی33/0± 02/21 کیلوگرم بر متر مربع) به طور تصادفی به دو گروه تجربی و دو گروه شاهد تقسیم شدند و سطوح گرلین تام، هورمون رشد، گلوکز و انسولین پلاسمای آزمودنی ها قبل و بلافاصله بعد از یک جلسه تمرین اندازه گیری شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس دو سویه نشان داد یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت۸۰ درصد یک تکرار بیشینه در حالت تغذیه پرکربوهیدرات و ناشتایی اثر معنی داری بر سطوح گرلین تام، انسولین و GH پلاسما نداشت (05/0

p). نتیجه گیری: افزایش گلوکز پلاسما احتمالا در اثر افزایش روند فرایند گلیکوژنولیز کبدی است که منجر به اعمال اثر مهاری گلوکز بر گرلین و عدم افزایش معنی دار گرلین شده است؛ هرچند ممکن است زیر گروه های گرلین تام تغییر نموده باشند. علی رغم بهبود عملکرد ورزشی متعاقب تغذیه پر کربوهیدرات، این احتمال وجود دارد که عدم تغییر سطح گرلین پلاسما پس از فعالیت شدید مقاومتی، نتواند احساس گرسنگی یا مقدار دریافت غذا پس از فعالیت را تحریک و متعاقب آن ذخایر از دست رفته انرژی را جبران نماید.


محمد اسماعیل افضل پور، مرضیه ثاقب جو ، اصغر زربان ، مهدی جانی،
دوره 3، شماره 6 - ( سال سوم ، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1390 )
چکیده

مقدمه و هدف: اثر تمرینات حاد هوازی و مقاومتی بر دفاع آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی به خوبی مطالعه نشده است. هدف تحقیق حاضر بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)، بیلی‌روبین، و مالون دی آلدهید (MDA) پلاسما پس از یک جلسه تمرین حاد مقاومتی و هوازی در مردان جوان سالم است. روش‌شناسی: تحقیق از نوع نیمه تجربی است. شرکت کنندگان 29 نفر از دانشجویان سنین 19 تا 23 سال بودند که به طور تصادفی به سه گروه شامل گروه تمرین حاد مقاومتی (10 نفر)، گروه تمرین حاد هوازی (10 نفر) و گروه کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. شرکت کنندگان فاقد هر گونه بیماری و عدم اعتیاد به سیگار یا مصرف مکمل‌های غذایی بودند. TAC، بیلی‌روبین و MDA با کیت های استاندارد و ابزارهای دقیق آزمایشگاهی اندازه-گیری گردیدند. برای مقایسه میانگین ها از آزمون های پارامتریک t همبسته و آنالیز واریانس یک راهه استفاده شد. تجزیه و تحلیل‌های آماری با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت و سطح معنی داری 05/0p< منظور گردید. یافته‌ها: بعد از یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی و هوازی، میزان بیلی روبین (به ترتیب 006/0 p< و 005/0p<) و TAC (به ترتیب 001/0p< و 02/0p<)، افزایش معناداری یافت؛ اما در میزان MDA تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). میانگین تغییرات در هیچ کدام از عوامل آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی سرم، بین گروه ها معنادار نبود (05/0p>). بحث و نتیجه گیری: انجام یک جلسه تمرین حاد مقاومتی و هوازی، به یک نسبت باعث پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بدن می شود؛ و بر اساس نوع و ماهیت تمرین، نمی توان بین پاسخ های داده شده، تفاوتی قائل شد.


محمد اسماعیل افضل پور، اعظم رضازاده، سید حسین ابطحی،
دوره 6، شماره 11 - ( سال ششم/ شماره 1/ پیاپی 11/ بهار و تابستان 1393 )
چکیده

استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی برای کاهش اثرات تخریبی رادیکال های آزاد پس از ورزش های شدید و حاد، امری حیاتی است؛ از این رو، در پژوهش حاضر تاثیر مصرف میوه عناب بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) و مالون دی آلدهید (MDA) زنان جوان پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی شدید مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: 18 زن غیر ورزشکار جوان به طور تصادفی در 2 گروه همگن و مساوی شامل گروه مصرف میوه عناب + فعالیت مقاومتی شدید و گروه فعالیت مقاومتی شدید تقسیم شدند. گروه اول روزانه 4/0 گرم عناب به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به مدت 3 هفته دریافت کردند. افراد هر دو گروه در یک جلسه فعالیت مقاومتی متشکل از 5 حرکت ورزشی با شدت 90 درصد یک تکرار بیشینه (RM1) شرکت کردند. نمونه های خونی در سه مرحله شامل مرحله پایه، پس از مصرف میوه عناب، و پس از پروتکل تمرینی گرفته شد. TAC و MDA به ترتیب با روش FRAP و TBARS اندازه گیری شدند و برای استخراج نتایج از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح 05/0≥p استفاده گردید. یافته ها: در گروه تمرین مقاومتی شدید، TAC به طور معنی دار (02/0>p) کاهش یافت، اما در گروه میوه عناب + تمرین مقاومتی شدید، افزایش معنی دار TAC (03/0p<) پس از دوره 3 هفته ای مصرف عناب مشاهده شد که با عدم تغییر معنی دار (11/0p<) این شاخص بلافاصله پس از تمرین همراه بود. از طرف دیگر، میزان MDA در هیچ کدام از دو گروه فوق تغییر معنی داری (05/0
سعید ایل بیگی، قاسم میر، محمد اسماعیل افضل پور،
دوره 6، شماره 12 - ( سال ششم/ شماره 2/ پیاپی 12/ پاییز و زمستان 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر اندازه‌گیری برخی عوامل آنتروپومتریکی، جسمانی _حرکتی و مهارتی بازیکنان نونهال 13-10 سال فوتبال استان خراسان جنوبی در دو سطح موفق و غیر موفق است. روش شناسی: شاخص‌های آنتروپومتری (قد، وزن، طول و محیط ران و ساق پا) با استفاده از ابزار استاندارد اندازه گیری شد، همچنین شاخص-های سرعت با آزمون 36 متر، چابکی با آزمون 9×4 متر، و توان هوازی با آزمون20 متر شاتل ران، به عنوان شاخص‌های جسمانی _ حرکتی؛ ومهارت های پاس، شوت و دریبل با آزمون مور _کریستین به عنوان شاخص‌های مهارتی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. آزمون‌های آماری کلموگروف – اسمیرنف و t مستقل در سطح معنی‌داری (05/0 >P) به ترتیب برای نرمال بودن و تحلیل یافته‌ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر تفاوت معنی‌داری بین بازیکنان موفق و غیر موفق در دو دسته ویژگی‌های مهارتی و جسمانی _ حرکتی نشان داد (05/0 >P). اما در ویژگی‌های آنتروپومتریکی تفاوت معنی‌داری دیده نشد (05/0 P>). بازیکنان موفق در شاخص‌های چابکی، دریبل، پاس و شوت به طور معنی-دار عملکرد بهتری در مقایسه با بازیکنان غیر موفق داشتند (05/0 >P). این یافته‌ها نشان می‌دهند که طیف وسیعی از آزمون‌ها می‌تواند به طور موفقیت آمیزی فوتبالیست‌های موفق را از همنوعان غیر موفق خود در سنین نونهالی متمایز کند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده، می توان برتر بودن در شاخص چابکی و تکنیک‌هایی مانند دریبل، شوت و پاس فوتبال را در موفقیت پسران سنین 10 تا 13 سال موثر دانست. لذا پیشنهاد می‌شود تا در فرآیند استعدادیابی در سنین زیر 13 سال تأکید بیشتری بر ویژگی های تکنیکی و جسمانی شده و از مقایسه بازیکنان بر اساس ویژگی‌های آنتروپومتری پرهیز شود.
محمد اسماعیل افضل پور، مجتبی امیرآبادی زاده، طوبی کاظمی،
دوره 9، شماره 17 - ( سال نهم/ شماره 1/ پیاپی 17/ بهار و تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه و هدف: روش های متعددی برای ارزیابی ترکیب بدنی وجود دارد، اما اخیراً اندازه گیری دور مچ دست و دور گردن نیز به عنوان شاخص‏های جدید، برای شناسایی افراد دارای اضافه وزن و کم تحرک مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین مقایسه دور مچ دست، دور گردن و عوامل خطرزای قلبی- عروقی افراد آماده و غیر آماده از نظر بدنی بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردان و زنان 30 تا 40 ساله شهر بیرجند بودند که بعد از دادن فراخوان از میان 130 فرد داوطلب شرکت در تحقیق، تعداد 97 نفر (تعداد 46 نفر مرد و 51 نفر زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی بک، میزان فعالیت بدنی شرکت‌کنندگان بررسی شد و در ادامه با منحنی راک نقطه برش نمره فعالیت بدنی افراد محاسبه گردید و شرکت‌کنندگان به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند. شاخص‌های قد، وزن، دور مچ دست، دور گردن، دور کمر، دور لگن، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به لگن؛ فشار خون، چربی‌های خون و قند خون آزمودنی‌ها با روش‌های معتبر اندازه‌گیری شدند. در نهایت، نتایج با استفاده از آزمون t مستقل و با نرم‌افزار spss نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0p< استخراج گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد که WHR (009/0=p)، دور کمر (0001/0=p)، دور باسن (0001/0=p) و BMI (002/0=p) افراد فعال کمتر از افراد غیر فعال بود. با این حال؛ بین دور مچ دست، دور گردن، قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پایین و فشار خون سیستولی و دیاستولی افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>).
بحث و نتیجه­گیری: داشتن فعالیت بدنی سبب بهبود ترکیب بدنی می‌شود. هر چند بین شاخص‌های دور گردن و دور مچ دست افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی رابطه معنی‌داری بدست نیامد، بر اساس نتایج بدست‌آمده بر حسب جنسیت، احتمال می‌رود که این دو شاخص بتواند به عنوان یک عامل پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی- عروقی در جامعه زنان باشد. �، به ویژه در سنین کودکی گردد
حسین ابطحی ایوری، محمد اسماعیل افضل پور، رومینا عباس زاده،
دوره 19، شماره 19 - ( سال دهم/ شماره 1/ پیاپی 19/ بهار و تابستان 1397 )
چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت ورزشی حاد باعث تولید رادیکال‌های آزاد و آسیب به بافت‌های بدن می‌شود؛ با وجود این، استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی می‌تواند این تغییرات را تعدیل کند. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت سلنیوم بر پراکسید هیدروژن (H2O2) و گلوتاتیون (GSH) سرم دانشجویان پسر غیرفعال به دنبال فعالیت حاد هوازی وامانده‌ساز بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح متقاطع می‌باشد که در سال 1397 در آزمایشگاه دانشگاه بیرجند انجام شد. ده دانشجوی پسر غیرفعال سالم با میانگین سنی 0/84±18.6 سال و شاخص توده بدنی 3.61±38.21 کیلوگرم بر متر مربع به طور تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. این گروه 10 نفره به طور متقاطع در چهار مرحله مداخله به عنوان گروه‌های کنترل، فعالیت، مکمل، و فعالیت+ مکمل؛ شرکت نمودند. پروتکل تمرینی هوازی اجرا شده، آزمون استاندارد بروس بود. آزمودنی‌ها پس از اجرای آزمون بروس، به مدت 14 روز مکمل سلنیوم (200 میکروگرم/روز) را به صورت کپسول دریافت نمودند و در انتهای این دوره، مجددا آزمون مزبور به اجرا درآمد. نمونه‌های خونی بلافاصله پس از مداخله از ورید بازویی گرفته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمال بودن توزیع داده‌ها با آزمون شاپیروویلک، اختلاف درون گروهی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس اندازه‌های تکراری نوع یک و اختلاف بین گروهی با آزمون t همبسته در سطح معنی‌داری 0/05>p مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ­ها: به دنبال تمرین حاد هوازی وامانده‌ساز، سطوح سرمی H2O2به طور معنی‌داری (0.01=p) افزایش یافت، در حالی که پس از 14 روز مکمل‌یاری سلنیوم، سطوح این شاخص به طور معنی‌داری (0.001=p) کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر؛ سطوح سرمی GSH به دنبال تمرین حاد هوازی و مکمل‌یاری سلنیوم، تغییر معنی‌داری نکرد (0.27=p). 
بحث و نتیجه­ گیری: تمرین حاد هوازی وامانده‌ساز استرس اکسیداتیو نسبی ایجاد کرد، اما مصرف کوتاه‌مدت مکمل سلنیوم توانست این وضعیت را تعدیل نماید.صفحه 1 از 1     

Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 34 queries by YEKTAWEB 4447