فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامۀ مطالعات نظریه و انواع ادبی(با رویکرد علمی ـ پژوهشی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

الف- اهداف فصلنامه
ـ ارائه و انتشار تازه‌ترین نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در عرصۀ مباحث نقد ادبی، نظریه‌پردازی و انواع ادبی،پژوهش‌های مربوط به نقد و تحلیل متن‌ادبی ومباحث نقد تطبیقی،اسطوره شناسی وزبان شناسی؛ 
ـ آگاهی پژوهشگران و فرهیختگان از دستاوردهای علمی محقّقان و صاحب‌نظران به‌ویژه درحوزۀ نقد، نظریه‌، نظریه‌پردازی، انواع ادبی ورویکردهای نوین نقد ودانش های ادبی؛
ـ بسط، گسترش و ترویج مباحث جدید نظریه، نقد و انواع ادبی در عرصه‌های علمی دانشگاه‌ها ومراکز آموزشی وپژوهشی ایران وخارج ازکشور.
ب- ویژگی‌های علمی مقالات فصلنامه
ـ مقاله باید دارای ماهیّت علمی، پژوهشی، اصالت و نوآوری باشد و در نگارش آن از منابع و مآخذ اصیل و معتبر استفاده شود.
ـ مقاله باید بر پایۀ روش تحقیق علمی و پژوهشی تدوین و جنبه‌های تحلیلی در آن رعایت شود.
ـ مقاله باید دستاورد پژوهش‌ها و بررسی‌های علمی نویسنده/ نویسندگان باشد و ساختار محکم و استواری داشته باشد.
ـ مقاله باید روشمند و دارای 1.مقدمه (بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه‌ها وپرسش‌های تحقیق، روش وهدف‌های پژوهش و پیشینۀ تحقیق)، 2.مباحث نظری تحقیق، 3.بحث و بررسی و 4.بیان نتایج و یافته‌های تحقیق باشد و اساساً معیارها و ملاک‌های مجلّات علمی‌ـ‌ پژوهشی مورد تأیید کمیسیون بررسی نشریات کشور ونمایه های معتبر بین المللی به ویژه نمایه اسکوپوس Scopus  را دارا باشد.
ج- ویژگی‌های پذیرش
1- مقالۀ ارسالی نباید در مجله و نشریۀ دیگر و یا مجموعه مقاله‌‌های همایش‌ها چاپ شده باشد.
2- مقالۀ ارسالی باید در برنامۀ Word2007 با فونت بی‌نازنین 13 نازک، حداکثر در 20 صفحۀ 4A، تایپ و صرفاً از طریق سامانه و پس از ثبت نام در سامانۀ نشریه به مجله ارسال شود. به هیچ مقاله‌ای که به صورت غیرسامانه‌ای ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- ابعاد: قطع وزیری (حاشیۀ بالای صفحه 5.8 ، پایین صفحه 4.85 و حاشیۀ چپ و راست 4.5 سانتیمتر، فاصلۀ بین سطرها: single) .
4- نویسنده برای بار نخست لازم است در سامانۀ الکترونیکی مجله ثبت‌نام و سپس صرفاً مقاله را از طریق سامانه الکترونیکی مجله، ارسال کند.
5- مقاله پس از دریافت و داشتن شرایط پذیرش و بررسی و ارزیابی اوّلیه و تطبیق مقاله با معیارهای مجلات علمی ـ پژوهشی توسط سردبیر، نخست در هیأت تحریریه بررسی می‌شود و در صورت داشتن شرایط علمی، پژوهشی، نگارشی و تطبیق با هدف‌های مجله، به داوری ارسال می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج در هیأت تحریریه مطرح می‌شود و پس از ارزیابی و بررسی مجدد، در صورت تصویب در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی:
http://journals.hsu.ac.ir/ltg/find.php?item=1.42.10.fa
برگشت به اصل مطلب