فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی- درباره نشریه
دربارۀ نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ISSN:2476-6577
فصلنامۀ مطالعات نظریه و انواع ادبی

نوع نشریه: فصلنامه (بارویکرد علمی- پژوهشی)
صاحب امتیاز: دانشگاه حکیم سبزواری
دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ  و ارشاداسلامی به شماره: ۹۳/۲۹۶۴۳  به تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۳
ISSN:2476-6577
مدیر مسئول: دکتر عبّاس محمّدیان
سردبیر: دکتر مهیار علوی‌مقدّم


مدیرداخلی : دکترحسن دلبری
کارشناس سامانه: دکترعلی صادقی منش

-------------------------
ویراستار انگلیسی: دکتر محمد داودی

ویراستارفارسی: دکترعلی صادقی منش

نشانی: استان خراسان رضوی،سبزوار،بعدازتوحیدشهر،پردیس دانشگاه حکیم سبزواری،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دفتر فصلنامه«مطالعات نظریه وانواع ادبی»
تلفن:۰۵۱-۴۴۰۱۳۱۱۹     دورنگار: ۰۵۱-۴۴۰۱۳۱۲۰     نشانی الکترونیکی:  ltg@hsu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی:
http://journals.hsu.ac.ir/ltg/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب