برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (29449 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (28573 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (28213 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (25281 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (25008 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (24962 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (24375 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (24105 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (23940 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (23604 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (23189 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (23026 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (22940 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (22677 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (22291 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (22151 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (21738 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (21692 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (21546 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (21450 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (21099 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (20610 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (20253 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (20200 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (20035 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (19745 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (17811 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (12537 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (12475 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (10174 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10173 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (8638 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (7701 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (7091 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (7079 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (6576 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (5947 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (5636 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (5471 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (5368 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (5349 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (5330 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (5209 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (5200 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (5127 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (5112 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (5063 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (4995 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4927 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (4893 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 18021 بازدید)
در باره نشریه ( 12772 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 9294 بازدید)
دکتر حسین قدرتی ( 9163 بازدید)
نشانی ( 8966 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 8578 بازدید)
قدردانی ( 8423 بازدید)
صدور گواهی ( 7858 بازدید)
هدف ( 7176 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 6778 بازدید)
پاسخ ( 6372 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 5891 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 5325 بازدید)
آموزش ( 4600 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 2890 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1460 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 832 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 630 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 575 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 570 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر حسین قدرتی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دکتر حسین قدرتی ( 1452 چاپ)
قدردانی ( 1258 چاپ)
در باره نشریه ( 1148 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1110 چاپ)
هدف ( 1092 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1053 چاپ)
نشانی ( 1041 چاپ)
صدور گواهی ( 1024 چاپ)
پاسخ ( 990 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 742 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 736 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 631 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 601 چاپ)
آموزش ( 593 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 545 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 386 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 196 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 88 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 84 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb