برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (21892 مشاهده)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (21891 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (19946 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (19140 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (18058 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (17824 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (17383 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (16989 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (16973 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (16528 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (16520 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (16391 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (16327 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (16104 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (15984 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (15908 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (15457 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (15351 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (15296 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (14925 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (14923 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (14510 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (14494 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (14060 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (14013 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (16005 دریافت)
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (15436 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (9145 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (8161 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (7297 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (7258 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (6173 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (5497 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (5450 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (5114 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (5019 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4578 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (4513 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (4438 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (4402 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (4069 دریافت)
تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب (3908 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (3877 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (3872 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (3715 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (3508 دریافت)
پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی (3463 دریافت)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (3370 دریافت)
سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک) (3088 دریافت)
پیش‌بینی بارش و دمای متوسّط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (3041 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 14526 بازدید)
در باره نشریه ( 10131 بازدید)
نشانی ( 6834 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 6609 بازدید)
قدردانی ( 6557 بازدید)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 6219 بازدید)
صدور گواهی ( 5997 بازدید)
هدف ( 5567 بازدید)
پاسخ ( 4876 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 4332 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 3882 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 3384 بازدید)
آموزش ( 3076 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 3070 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1416 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 1262 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 567 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
قدردانی ( 1011 چاپ)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 908 چاپ)
هدف ( 883 چاپ)
در باره نشریه ( 875 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 863 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 836 چاپ)
نشانی ( 804 چاپ)
صدور گواهی ( 799 چاپ)
پاسخ ( 756 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 706 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 473 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 393 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 361 چاپ)
آموزش ( 347 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 193 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 124 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb