برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (31358 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (30303 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (30056 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (28491 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (27160 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (26800 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (26623 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (26019 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (25901 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (25801 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (25456 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (24862 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (24757 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (24624 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (24363 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (24049 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (23736 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (23555 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (23339 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (23176 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (23155 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (22623 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (21892 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (21876 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (21852 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (21024 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (18370 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (13535 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13183 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (11130 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10422 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (8930 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (8676 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (7870 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (7381 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7087 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (6605 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (6547 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6214 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (6152 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (6142 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (5850 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (5761 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (5737 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (5696 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (5470 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (5468 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (5442 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (5327 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (5315 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 18759 بازدید)
در باره نشریه ( 13290 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 11292 بازدید)
مدیر مسئول ( 9895 بازدید)
نشانی ( 9465 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 9102 بازدید)
قدردانی ( 8915 بازدید)
صدور گواهی ( 8355 بازدید)
هدف ( 7533 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 7305 بازدید)
پاسخ ( 6729 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 6444 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 5875 بازدید)
آموزش ( 4928 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 3224 بازدید)
خوش آمدید ( 1473 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 1250 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1198 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 1108 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 579 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 148 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 139 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 90 بازدید)
شناسه نشریه ( 39 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1603 چاپ)
قدردانی ( 1332 چاپ)
در باره نشریه ( 1225 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1182 چاپ)
هدف ( 1163 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1139 چاپ)
نشانی ( 1126 چاپ)
صدور گواهی ( 1104 چاپ)
پاسخ ( 1063 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 829 چاپ)
خوش آمدید ( 753 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 710 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 679 چاپ)
آموزش ( 678 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 652 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 478 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 292 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 174 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 168 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 23 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 19 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 13 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb