برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (24796 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (24598 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (23101 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (21450 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (20901 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (20470 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (20337 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (20031 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (19818 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (19642 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (19180 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (19148 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (19075 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (18716 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (18710 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (18047 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (17868 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (17734 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (17728 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (17522 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (17353 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (17269 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (16873 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (16584 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (16417 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (18165 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (17023 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (10676 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (10287 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (9768 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (8976 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (8097 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (6770 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (6482 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (5893 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (5797 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (5416 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (5033 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4784 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (4758 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (4740 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (4704 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (4619 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (4511 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (4420 دریافت)
تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب (4267 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (4168 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (4155 دریافت)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (4154 دریافت)
پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی (3887 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 16477 بازدید)
در باره نشریه ( 11318 بازدید)
نشانی ( 7928 بازدید)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 7707 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 7659 بازدید)
قدردانی ( 7545 بازدید)
صدور گواهی ( 6969 بازدید)
هدف ( 6399 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 6337 بازدید)
پاسخ ( 5662 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 5603 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 4903 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 4380 بازدید)
آموزش ( 3870 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 2204 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1440 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 568 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 182 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 1174 چاپ)
قدردانی ( 1139 چاپ)
در باره نشریه ( 989 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 986 چاپ)
هدف ( 977 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 949 چاپ)
نشانی ( 917 چاپ)
صدور گواهی ( 913 چاپ)
پاسخ ( 866 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 729 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 589 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 507 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 478 چاپ)
آموزش ( 467 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 375 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 244 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 30 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb