برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (25826 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (25430 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (24093 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (22211 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (21897 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (21358 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (21234 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (20773 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (20636 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (20587 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (20109 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (19992 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (19945 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (19551 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (19427 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (18935 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (18643 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (18497 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (18361 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (18302 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (18289 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (18187 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (17514 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (17387 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (17232 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (18546 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (17178 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (11297 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (10931 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (9857 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (9345 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (8270 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (7033 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (6635 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (6246 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (5954 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (5548 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (5159 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (4898 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (4887 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (4846 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4813 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (4722 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (4669 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (4576 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (4437 دریافت)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (4366 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (4365 دریافت)
تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب (4341 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (4179 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 16860 بازدید)
در باره نشریه ( 11603 بازدید)
نشانی ( 8156 بازدید)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 8056 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 7857 بازدید)
قدردانی ( 7740 بازدید)
صدور گواهی ( 7160 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 7145 بازدید)
هدف ( 6579 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 5871 بازدید)
پاسخ ( 5804 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 5112 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 4593 بازدید)
آموزش ( 4017 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 2355 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1444 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 568 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 314 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 1247 چاپ)
قدردانی ( 1154 چاپ)
در باره نشریه ( 1011 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1006 چاپ)
هدف ( 998 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 967 چاپ)
نشانی ( 939 چاپ)
صدور گواهی ( 926 چاپ)
پاسخ ( 890 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 732 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 613 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 528 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 500 چاپ)
آموزش ( 491 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 402 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 268 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 62 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb