برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (33834 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (32674 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (32670 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (30073 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (29540 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (29334 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (28672 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (28206 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (28173 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (28097 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (27926 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (27180 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (26899 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (26782 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (26540 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (26313 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (25874 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (25776 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (25723 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (25374 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (25267 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (24471 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (24190 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (24062 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (23886 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (23434 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (23195 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل مؤثر در عدم استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار در روستاهای ایران (22393 مشاهده)
تحلیل سرمایه‌ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار (22372 مشاهده)
تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری (22243 مشاهده)
مدلی بـومی بـرای ارزیـابی تـوزیـع انـدازه‌شهـری‌در‌منـاطـق‌خشک (21432 مشاهده)
تاثیر نوسان جنوبی (SO) بر موارد بروز بیماری مالاریا درایران با تاکید بر شهر چابهار (19248 مشاهده)
بـررسی پتـانسیل اثـرات تغییر اقلیـم بر خشکسـالی‌های‌ آینـده کشـور با استفـاده از خروجی مـدل‌های گـردش عمـومی جـو (18736 مشاهده)
بررسی اهمیت جغرافیایی سرزمین احقاف در قرآن (18647 مشاهده)
تبار تاریخی فرآیند جهانی شدن (17308 مشاهده)
ارزیـابی آسیب‌پـذیـری آبخـوان دشت داورزن به روش دراستیک بـا استفـاده از سیستم اطـلاعات جغـرافیـایی (GIS) (17103 مشاهده)
ارزیابی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده از GIS (16945 مشاهده)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (16459 مشاهده)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (16173 مشاهده)
شناسایی و پهنه‎بندی نواحی دمای فرین سرد ایران (15950 مشاهده)
بررسی نقش گـردش منطقه‌ای جو بر روی خـاورمیانه در وقـوع تـوفان‌های (15624 مشاهده)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (15464 مشاهده)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (14866 مشاهده)
ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران (14502 مشاهده)
بررسی رابطه متقابل بین توسعه کارآفرینی و گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی؛ روستای خارستان شهرستان بهبهان) (13919 مشاهده)
تجزیه و تحلیل تغییرات کمّی و کیفی آب زیرزمینی و ناهنجاری‌های اقلیمی مؤثّر بر روند بیابان-زایی دشت گرمسار (13704 مشاهده)
محدودیّت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد (13443 مشاهده)
شناخت ‌الگـوی ‌تـوسعه‌ی ‌کـالبدی ‌ـ ‌فضـایی ‌شهـرهای ‌منـاطق ‌خشک(مطـالعه‌ی ‌مـوردی ‌شهـر ‌بـافق) (13313 مشاهده)
دیالکتیک فضای لوفور (12898 مشاهده)
کاربرد تصاویر ماهواره ایNOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمالغرب ایران (12621 مشاهده)
جمع کل آمار: 2609379

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb