برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (22776 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (22691 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (20906 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (19893 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (18824 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (18771 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (18283 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (18217 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (17805 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (17370 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (17267 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (17219 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (17200 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (16927 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (16822 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (16469 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (16143 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (16130 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (16107 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (15731 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (15532 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (15397 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (15307 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (14838 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (14762 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (17123 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (16491 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (9447 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (8876 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (7981 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (7931 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (7708 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (6461 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (5985 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (5455 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (5434 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (4917 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (4706 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4683 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (4598 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (4318 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (4228 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (4197 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (4106 دریافت)
تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب (4102 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (4078 دریافت)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (3689 دریافت)
پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی (3681 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (3483 دریافت)
«فضای جغرافیایی چیست؟» درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک (3365 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 15360 بازدید)
در باره نشریه ( 10646 بازدید)
نشانی ( 7285 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 7069 بازدید)
قدردانی ( 6964 بازدید)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 6822 بازدید)
صدور گواهی ( 6393 بازدید)
هدف ( 5932 بازدید)
پاسخ ( 5219 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 4873 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 4326 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 4283 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 3794 بازدید)
آموزش ( 3408 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 1687 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1432 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 567 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
قدردانی ( 1070 چاپ)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 1002 چاپ)
هدف ( 919 چاپ)
در باره نشریه ( 919 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 911 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 884 چاپ)
صدور گواهی ( 849 چاپ)
نشانی ( 847 چاپ)
پاسخ ( 803 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 722 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 522 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 445 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 411 چاپ)
آموزش ( 405 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 274 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 182 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb