برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (37153 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (36162 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (35727 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (32791 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (32560 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (32140 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (31673 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (31269 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (31162 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (31152 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (31042 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (30213 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (29848 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (29622 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (29576 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (29298 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (29294 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (29012 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (28416 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (28263 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (28018 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (27284 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (27075 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (26931 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (26755 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22950 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (19710 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15820 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (14028 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (13155 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (11057 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9873 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (9655 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9618 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (8879 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (8868 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (8864 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (8496 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (8277 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7948 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (7596 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (7587 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (7096 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6942 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6863 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6655 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6405 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (6381 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (6284 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (6218 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 21062 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 16974 بازدید)
در باره نشریه ( 14747 بازدید)
مدیر مسئول ( 11486 بازدید)
تماس با دفتر نشریه ( 11082 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 10658 بازدید)
قدردانی ( 10485 بازدید)
صدور گواهی ( 9936 بازدید)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 9108 بازدید)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 8723 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 8195 بازدید)
پاسخ ( 7946 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 7592 بازدید)
آموزش ( 6138 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 4276 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 3354 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 2939 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2439 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1656 بازدید)
خوش آمدید ( 1503 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 1411 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1384 بازدید)
فرمت نشریه (جدید) ( 736 بازدید)
لیست داوران ۶ شماره اخیر نشریه ( 613 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
تماس با دفتر نشریه ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1926 چاپ)
قدردانی ( 1633 چاپ)
در باره نشریه ( 1522 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1479 چاپ)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 1445 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1437 چاپ)
تماس با دفتر نشریه ( 1414 چاپ)
صدور گواهی ( 1400 چاپ)
پاسخ ( 1360 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 1108 چاپ)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 1027 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 981 چاپ)
آموزش ( 972 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 934 چاپ)
خوش آمدید ( 781 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 744 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 669 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 483 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 449 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 311 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 299 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 255 چاپ)
شناسه نشریه ( 154 چاپ)
راهنمای ثبت‌نام داوران در سامانه Publons ( 144 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb