برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (33437 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (32330 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (32276 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (29823 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (29145 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (28959 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (28325 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (27863 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (27799 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (27716 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (27537 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (26837 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (26548 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (26415 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (26226 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (25959 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (25480 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (25396 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (25383 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (25035 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (24952 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (24177 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (23820 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (23713 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (23571 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (21926 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (18824 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (14471 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13533 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (11955 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10618 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9183 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9172 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (8640 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (7712 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (7562 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (7531 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7457 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (6816 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (6742 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (6661 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (6636 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6452 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (6277 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6204 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6071 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (5967 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (5819 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (5774 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (5646 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 19595 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 13960 بازدید)
در باره نشریه ( 13813 بازدید)
مدیر مسئول ( 10533 بازدید)
نشانی ( 10015 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 9697 بازدید)
قدردانی ( 9511 بازدید)
صدور گواهی ( 8964 بازدید)
هدف ( 7935 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 7881 بازدید)
پاسخ ( 7171 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 7132 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 6549 بازدید)
آموزش ( 5343 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 3567 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 2144 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 1761 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1628 بازدید)
خوش آمدید ( 1484 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 612 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 580 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 532 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 475 بازدید)
شناسه نشریه ( 133 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1732 چاپ)
قدردانی ( 1425 چاپ)
در باره نشریه ( 1328 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1286 چاپ)
هدف ( 1256 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1235 چاپ)
نشانی ( 1226 چاپ)
صدور گواهی ( 1207 چاپ)
پاسخ ( 1160 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 921 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 822 چاپ)
آموزش ( 786 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 777 چاپ)
خوش آمدید ( 763 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 742 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 558 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 433 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 282 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 263 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 109 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 108 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 85 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
شناسه نشریه ( 37 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb