برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (21189 مشاهده)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (21117 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (19124 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (18416 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (17380 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (16900 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (16545 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (16164 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15863 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (15862 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (15701 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (15581 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (15549 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (15410 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (15355 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (15249 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (14860 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (14682 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (14575 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (14346 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (14152 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (13777 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (13701 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (13349 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (13322 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (15425 دریافت)
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (13568 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (8454 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (7606 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (6519 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (6285 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (5887 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (5027 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (4551 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (4483 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4442 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (4149 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (4122 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (4026 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (3864 دریافت)
تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب (3679 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (3663 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (3589 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (3541 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (3200 دریافت)
پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی (3153 دریافت)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (3044 دریافت)
سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک) (2838 دریافت)
پیش‌بینی بارش و دمای متوسّط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (2813 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (2779 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 13917 بازدید)
در باره نشریه ( 9736 بازدید)
نشانی ( 6493 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 6304 بازدید)
قدردانی ( 6274 بازدید)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 5715 بازدید)
صدور گواهی ( 5710 بازدید)
هدف ( 5344 بازدید)
پاسخ ( 4633 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 4005 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 3577 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 3071 بازدید)
آموزش ( 2836 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 1718 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1376 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 974 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 567 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
قدردانی ( 965 چاپ)
هدف ( 844 چاپ)
در باره نشریه ( 824 چاپ)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 812 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 801 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 787 چاپ)
صدور گواهی ( 755 چاپ)
نشانی ( 754 چاپ)
پاسخ ( 708 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 677 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 427 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 348 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 313 چاپ)
آموزش ( 295 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 123 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 82 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb