برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (35848 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (34732 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (34466 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (31473 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (31295 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (31270 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (30498 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (30023 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (29908 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (29893 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (29781 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (28971 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (28712 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (28462 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (28291 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (28071 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (27885 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (27740 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (27326 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (27048 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (26896 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (26004 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (25980 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (25706 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (25580 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22755 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (19471 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15525 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13889 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (12921 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10912 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9669 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9484 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (9426 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (8548 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (8495 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (8443 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (8259 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (8147 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7833 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (7359 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (7343 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (6890 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6786 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6746 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6469 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6295 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (6207 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (6120 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (6009 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 20616 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 16050 بازدید)
در باره نشریه ( 14413 بازدید)
مدیر مسئول ( 11156 بازدید)
نشانی ( 10682 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 10313 بازدید)
قدردانی ( 10085 بازدید)
صدور گواهی ( 9526 بازدید)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 8608 بازدید)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 8458 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 7762 بازدید)
پاسخ ( 7643 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 7184 بازدید)
آموزش ( 5849 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 4018 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 2888 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 2400 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2146 بازدید)
خوش آمدید ( 1497 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1240 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 1102 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1064 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 582 بازدید)
فرمت نشریه (جدید) ( 400 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1859 چاپ)
قدردانی ( 1561 چاپ)
در باره نشریه ( 1456 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1403 چاپ)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 1384 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1357 چاپ)
نشانی ( 1350 چاپ)
صدور گواهی ( 1330 چاپ)
پاسخ ( 1287 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 1043 چاپ)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 956 چاپ)
آموزش ( 911 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 907 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 872 چاپ)
خوش آمدید ( 775 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 678 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 601 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 413 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 385 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 239 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 230 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 183 چاپ)
شناسه نشریه ( 108 چاپ)
فرمت نشریه (جدید) ( 64 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb