برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (31381 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (30332 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (30084 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (28508 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (27192 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (26832 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (26645 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (26040 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (25930 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (25833 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (25497 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (24892 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (24779 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (24653 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (24392 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (24077 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (23759 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (23581 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (23364 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (23207 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (23186 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (22648 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (21919 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (21899 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (21876 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (21076 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (18381 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (13546 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13187 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (11144 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10424 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (8937 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (8688 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (7889 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (7394 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7093 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (6620 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (6569 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6219 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (6161 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (6153 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (5856 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (5772 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (5767 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (5700 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (5478 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (5475 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (5469 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (5353 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (5322 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 18771 بازدید)
در باره نشریه ( 13295 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 11335 بازدید)
مدیر مسئول ( 9917 بازدید)
نشانی ( 9470 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 9112 بازدید)
قدردانی ( 8929 بازدید)
صدور گواهی ( 8365 بازدید)
هدف ( 7543 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 7319 بازدید)
پاسخ ( 6738 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 6454 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 5885 بازدید)
آموزش ( 4934 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 3227 بازدید)
خوش آمدید ( 1473 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 1261 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1202 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 1116 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 580 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 153 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 142 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 93 بازدید)
شناسه نشریه ( 39 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1608 چاپ)
قدردانی ( 1339 چاپ)
در باره نشریه ( 1226 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1186 چاپ)
هدف ( 1166 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1141 چاپ)
نشانی ( 1128 چاپ)
صدور گواهی ( 1109 چاپ)
پاسخ ( 1065 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 833 چاپ)
خوش آمدید ( 753 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 714 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 682 چاپ)
آموزش ( 679 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 653 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 480 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 293 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 177 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 172 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 24 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 21 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 14 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb