برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (37067 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (36083 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (35631 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (32712 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (32477 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (32090 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (31588 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (31189 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (31082 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (31061 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (30959 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (30124 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (29768 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (29562 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (29486 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (29222 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (29211 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (28912 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (28347 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (28180 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (27947 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (27214 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (27015 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (26848 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (26686 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22945 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (19700 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15801 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (14018 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (13142 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (11048 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9859 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (9640 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9613 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (8851 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (8850 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (8835 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (8465 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (8268 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7944 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (7584 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (7570 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (7087 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6926 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6860 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6645 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6401 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (6369 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (6273 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (6198 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 21036 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 16905 بازدید)
در باره نشریه ( 14720 بازدید)
مدیر مسئول ( 11464 بازدید)
تماس با دفتر نشریه ( 11053 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 10632 بازدید)
قدردانی ( 10449 بازدید)
صدور گواهی ( 9897 بازدید)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 9044 بازدید)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 8694 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 8153 بازدید)
پاسخ ( 7918 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 7549 بازدید)
آموزش ( 6116 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 4251 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 3315 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 2888 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2413 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1625 بازدید)
خوش آمدید ( 1503 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 1382 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1352 بازدید)
فرمت نشریه (جدید) ( 716 بازدید)
لیست داوران ۶ شماره اخیر نشریه ( 585 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
تماس با دفتر نشریه ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1920 چاپ)
قدردانی ( 1627 چاپ)
در باره نشریه ( 1517 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1473 چاپ)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 1437 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1431 چاپ)
تماس با دفتر نشریه ( 1408 چاپ)
صدور گواهی ( 1396 چاپ)
پاسخ ( 1353 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 1104 چاپ)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 1023 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 971 چاپ)
آموزش ( 969 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 927 چاپ)
خوش آمدید ( 781 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 740 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 663 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 476 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 445 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 303 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 293 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 247 چاپ)
شناسه نشریه ( 151 چاپ)
راهنمای ثبت‌نام داوران در سامانه Publons ( 133 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb