برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (34633 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (33427 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (33338 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (30509 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (30247 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (30067 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (29434 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (28892 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (28822 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (28758 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (28658 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (27837 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (27595 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (27399 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (27172 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (26934 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (26589 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (26580 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (26312 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (25999 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (25892 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (25014 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (24830 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (24630 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (24517 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22381 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (19086 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15073 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13701 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (12471 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10726 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9442 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9337 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (9066 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (8010 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (7986 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (7955 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (7692 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7641 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (7520 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (7016 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (7002 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6594 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (6552 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6500 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6207 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6176 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (6001 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (5913 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (5810 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 20049 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 15091 بازدید)
در باره نشریه ( 14090 بازدید)
مدیر مسئول ( 10820 بازدید)
نشانی ( 10326 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 9975 بازدید)
قدردانی ( 9769 بازدید)
صدور گواهی ( 9217 بازدید)
هدف ( 8179 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 8153 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 7421 بازدید)
پاسخ ( 7382 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 6831 بازدید)
آموزش ( 5558 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 3769 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 2503 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 2020 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1875 بازدید)
خوش آمدید ( 1491 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 886 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 758 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 724 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 580 بازدید)
شناسه نشریه ( 224 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1789 چاپ)
قدردانی ( 1489 چاپ)
در باره نشریه ( 1378 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1340 چاپ)
هدف ( 1315 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1289 چاپ)
نشانی ( 1282 چاپ)
صدور گواهی ( 1263 چاپ)
پاسخ ( 1213 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 978 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 882 چاپ)
آموزش ( 843 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 832 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 816 چاپ)
خوش آمدید ( 769 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 609 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 521 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 339 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 318 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 166 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 162 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 124 چاپ)
شناسه نشریه ( 72 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb