برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (36200 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (35142 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (34831 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (31836 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (31641 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (31520 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (30825 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (30379 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (30245 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (30230 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (30142 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (29339 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (29045 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (28792 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (28650 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (28414 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (28292 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (28074 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (27614 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (27396 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (27229 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (26334 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (26298 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (26024 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (25894 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22811 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (19531 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15610 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13922 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (12992 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10959 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9725 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9512 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (9491 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (8637 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (8603 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (8589 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (8317 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (8180 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7865 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (7430 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (7405 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (6939 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6825 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6772 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6517 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6321 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (6251 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (6160 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (6074 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 20756 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 16291 بازدید)
در باره نشریه ( 14499 بازدید)
مدیر مسئول ( 11237 بازدید)
تماس با دفتر نشریه ( 10788 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 10403 بازدید)
قدردانی ( 10181 بازدید)
صدور گواهی ( 9626 بازدید)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 8711 بازدید)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 8516 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 7877 بازدید)
پاسخ ( 7726 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 7283 بازدید)
آموزش ( 5929 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 4079 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 3014 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 2537 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2218 بازدید)
خوش آمدید ( 1497 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1326 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 1180 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1147 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 582 بازدید)
فرمت نشریه (جدید) ( 512 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
تماس با دفتر نشریه ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1876 چاپ)
قدردانی ( 1579 چاپ)
در باره نشریه ( 1477 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1425 چاپ)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 1398 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1377 چاپ)
تماس با دفتر نشریه ( 1371 چاپ)
صدور گواهی ( 1349 چاپ)
پاسخ ( 1305 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 1061 چاپ)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 973 چاپ)
آموزش ( 927 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 922 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 889 چاپ)
خوش آمدید ( 775 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 693 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 616 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 431 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 403 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 261 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 249 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 203 چاپ)
شناسه نشریه ( 120 چاپ)
فرمت نشریه (جدید) ( 81 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb