برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (36611 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (35595 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (35253 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (32297 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (32067 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (31815 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (31211 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (30796 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (30653 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (30649 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (30559 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (29726 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (29431 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (29187 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (29081 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (28824 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (28758 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (28525 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (28010 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (27819 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (27590 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (26775 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (26675 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (26446 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (26315 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22894 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (19630 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (15715 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13980 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (13077 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (11015 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9803 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9575 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (9565 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (8771 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (8747 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (8739 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (8419 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (8233 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7914 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (7528 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (7506 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (7028 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6889 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6830 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6593 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6372 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (6324 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (6229 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (6157 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 20906 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 16613 بازدید)
در باره نشریه ( 14605 بازدید)
مدیر مسئول ( 11360 بازدید)
تماس با دفتر نشریه ( 10938 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 10531 بازدید)
قدردانی ( 10321 بازدید)
صدور گواهی ( 9766 بازدید)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 8873 بازدید)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 8619 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 8026 بازدید)
پاسخ ( 7833 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 7424 بازدید)
آموزش ( 6032 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 4175 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 3179 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 2722 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2320 بازدید)
خوش آمدید ( 1502 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 1485 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 1294 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 1259 بازدید)
فرمت نشریه (جدید) ( 616 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 582 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
تماس با دفتر نشریه ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1898 چاپ)
قدردانی ( 1604 چاپ)
در باره نشریه ( 1497 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1452 چاپ)
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی ( 1424 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1406 چاپ)
تماس با دفتر نشریه ( 1390 چاپ)
صدور گواهی ( 1372 چاپ)
پاسخ ( 1332 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 1085 چاپ)
راهنمای پرداخت و اسکن فیش واریزی ( 996 چاپ)
آموزش ( 951 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 948 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 913 چاپ)
خوش آمدید ( 780 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 718 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 644 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 451 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 424 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 284 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 272 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 230 چاپ)
شناسه نشریه ( 137 چاپ)
راهنمای ثبت‌نام داوران در سامانه Publons ( 108 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb