برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (33834 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (32674 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (32670 مشاهده)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان) (30073 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (29540 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (29334 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (28672 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (28206 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (28174 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (28099 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (27926 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (27181 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (26899 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (26783 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (26540 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (26313 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (25875 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (25777 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (25723 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (25374 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (25267 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (24472 مشاهده)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام) (24190 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (24062 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (23886 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (22119 دریافت)
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (18909 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (14717 دریافت)
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور (13586 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (12119 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (10660 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (9239 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (9218 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (8760 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (7794 دریافت)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان) (7769 دریافت)
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار) (7709 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (7517 دریافت)
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان (7059 دریافت)
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور (7043 دریافت)
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار (6822 دریافت)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد) (6762 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (6495 دریافت)
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه (6385 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (6306 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (6100 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (6018 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (5870 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (5822 دریافت)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری (5699 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 19751 بازدید)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 14389 بازدید)
در باره نشریه ( 13919 بازدید)
مدیر مسئول ( 10640 بازدید)
نشانی ( 10131 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 9792 بازدید)
قدردانی ( 9592 بازدید)
صدور گواهی ( 9040 بازدید)
هدف ( 8029 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 7980 بازدید)
پاسخ ( 7253 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 7232 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 6642 بازدید)
آموزش ( 5421 بازدید)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 3648 بازدید)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 2268 بازدید)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 1845 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1719 بازدید)
خوش آمدید ( 1486 بازدید)
گواهی رتبه علمی ( 715 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 615 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 580 بازدید)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 562 بازدید)
شناسه نشریه ( 163 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
مدیر مسئول ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
خوش آمدید ( 156 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
مدیر مسئول ( 1752 چاپ)
قدردانی ( 1448 چاپ)
در باره نشریه ( 1345 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 1303 چاپ)
هدف ( 1274 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 1258 چاپ)
نشانی ( 1247 چاپ)
صدور گواهی ( 1228 چاپ)
پاسخ ( 1177 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 943 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 847 چاپ)
آموزش ( 810 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 797 چاپ)
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار ( 770 چاپ)
خوش آمدید ( 765 چاپ)
دسترسی به بخش مشخصات همکاران ( 577 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 463 چاپ)
ابلاغیه سردبیر جدید نشریه ( 300 چاپ)
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان ( 285 چاپ)
گواهی رتبه علمی ( 130 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 129 چاپ)
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر ( 98 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
شناسه نشریه ( 50 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb