فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- فرم جدید فرمت نشریه
فرمت نشریه (جدید)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
جهت دانلود فرم جدید فرمت نشریه کلیک نمایید.
نکته مهم:
نویسندگان محترم توجه داشته باشند که مقالات خود را بر اساس فرمت نشریه و در قالب همین فایل تنظیم و به نشریه ارسال نمایند. به مقالاتی که فرمت نشریه را رعایت نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در همان ابتدا «رد ساختاری» خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.91.54.fa
برگشت به اصل مطلب