فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- فلودیاگرام فرآیند پذیرش تا داوری مقالات
فرآیند پذیرش مقالات تا داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
حداکثر بازه‌ی زمانی روند بررسی مقالات از ارسال تا پذیرش بین ۷ الی ۹ هفته متغیر است. مقاله‌های دریافت شده پس از بررسی توسط سردبیر و پذیرش اولیه، در هیئت تحریریه‌ی مجله مطرح و برای ارزیابی به ۳ نفر داور ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات همسان اولیه حداقل دو نفر از داوران بوده، اما در نهایت تصمیم نهایی با هیئت تحریریه است. میانگین بازه‌ی فرآیند داوری در این مجله یک ماه و میانگین زمان فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ نهایی مقالات حداکثر پنج ماه به طول می‌انجامد. به طور کلی فلودیاگرام روند بررسی مقالات توسط مجله به صورت زیر است:
 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.90.53.fa
برگشت به اصل مطلب