فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- نوع مقالات قابل انتشار در نشریه
نوع مقالات قابل انتشار در نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
فصلنامه‌ی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، پذیرای چاپ و انتشار مقالات پژوهشی اصیل در حوزه‌ی علوم جغرافیایی و منابع طبیعی با رویکرد شناخت، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران است و از پذیرش مقالات ترویجی، مروری، ترجمه‌ای و... معذور است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.88.51.fa
برگشت به اصل مطلب