فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- تشکر و قدردانی
قدردانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 
شایسته است که نویسندگان محترم در بخش قدردانی و تشکر، در انتهای مقاله (قبل از بخش منابع) از کلیه‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی حامی یا تأمین کننده‌ی پژوهش (در صورت وجود) قدردانی لازم را به عمل آورند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.87.50.fa
برگشت به اصل مطلب