فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- وضعیت نشریه در گوگل اسکالر
وضعیت نشریه در گوگل اسکالر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 

Citation Indices from GS 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.86.49.fa
برگشت به اصل مطلب