فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- استفاده از نرم افزار مشابهت یاب
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
قابل توجه نویسندگان محترم

در این نشریه به منظور حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه مقالات ارسالی با سایر مقالات، از نرم افزارهای مشابهت یاب استفاده می گردد.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.84.47.fa
برگشت به اصل مطلب