فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- مدیر مسئول
مدیر مسئول

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر سید هادی حسینی 
سمت: 
رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری
مرتبه علمی: استادیار
رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
صفحه شخصی:  http://staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=100875
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.68.19.fa
برگشت به اصل مطلب