فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- مدیر مسوول
دکتر حسین قدرتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر حسین قدرتی (دانشیار جامعه شناسی، رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری)

 فعالیت های آموزشی:

 1. تدریس دروس مبانی جامعه شناسی در دانشگاه شیراز، حکیم سبزواری
 2. تدریس درس جغرافیای جمعیت ایران، جمعیت و تنظیم خانواده، جامعه شناسی ورزش، روش تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، متدولوژی تاریخ تشیع، مخاطرات انسانی و مبانی جامعه شناسی در دانشگاه حکیم سبزواری.
 3. تدریس درس مبانی جامعه شناسی در دانشکده ی علوم قرآنی واحد سبزوار در نیمسال جاری(نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱).
 4. تدریس دروس نظریه های جامعه شناسی ۱ و ۲ و جامعه شناسی شهری و جامعه شناسی علم و تکنولوژی در دانشگاه حکیم سبزواری در مقطع کارشناسی ارشداز سال ۹۴ به بعد.
 
فعالیت های پژوهشی:
چاپ مقاله های علمی پژوهشی با عنوان:
 1. قدرتی، حسین(۱۳۹۳). فراز و فرود اشتغال زنان در ایران و تفاوت های آن با روندهای جهانی، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره ۹، شماره ۲، زمستان ۹۳، صفحات ۳۶-۷.
 2. قدرتی، حسین، سردارنیا، خلیل اله، ملتفت، حسین و عبدالمهدی برشد(۱۳۸۸).«امنیت اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و نهادهای نظم و قانون»: مطالعه ی موردی شهر مشهد.، نویسنده ی اول. در مجله‌ی علمی‌ـ‌پژوهشی انتظام اجتماعی. سال اول شماره ۴ زمستان ۱۳۸۸: ۷-۲۶.
 3. قدرتی، حسین، محمدیان، منیژه، محمدپور، احمد و حسین افراسیابی(۱۳۹۱).«عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان(مطالعه شهر سبزوار)»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱: ۷۹-۱۰۰.
 4. قدرتی، حسین، احمدی، علی یار، مختاری، مریم و حسین افراسیابی(۱۳۹۰).«تحلیل سرمایه ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار»، نوسنده ی اول در مجله ی علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره ی چهارم، تابستان ۱۳۹۰.
 5. قدرتی، حسین، افراسیابی، حسین، برشد، عبدالمهدی و حسین ملتفت(۱۳۹۱). برابری جنسیتی در خانواده و تعیین کننده های آن مطالعه موردی زنان ۲۰-۴۰ساله شهر بوشهر، چاپ در نشریه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان،زمستان ۱۳۹۱، شماره ۳۳.
 6. قدرتی، حسین، حسینی، سیدهادی، جوادیان، سید حمید و اکرم قدرتی(۱۳۹۱).احساس امنیت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی آن: مطالعه موردی شهر سبزوار»، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دهم شماره ۳۰، تابستان ۱۳۹۱: ۶۳-۸۶..
 7. قدرتیَ، حسین، افراسیابی، حسین، محمدپور، احمد و علی یار احمدی(۱۳۹۲). «جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده های آن درشهر سبزوار»، مجله علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، شماره ۲۴، پیاپی ۵۱، پاییز ۱۳۹۲: ۹۷-۱۱۴.
 8. سردارنیا، خلیل اله و حسین قدرتی(۱۳۸۸).« تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه ی موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار»، نویسنده ی دوم. در مجله‌ی علمی ـ‌پژوهشی پژوهش‌نامه‌ی علوم سیاسی سال پنجم شماره ۱ زمستان ۱۳۸۸: ۱۳۵-۱۶۳.
 9. سردارنیا، خلیل اله و حسین قدرتی(۱۳۹۰). «تبیین کژکارکردی و ناکامی مشارکت حزبی انجمنی در عصر مشروطه»، درمجله ی علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره ۲۷ ، پاییز ۱۳۹۰، ۱۵۷-۱۸۰.
 10. حسینی، سیدهادی، حاتمی نِژاد، حسین و حسین قدرتی(۱۳۸۹).«برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر سبزوار»،  نویسنده ی سوم، در مجله ی علمی پژوهشی  جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای. شماره ی ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹: ۱۱۷-۱۵۰.
 11. بیانلو، یوسف، قدرتی، حسین، حسنی، محمدحسین، و مریم بیات(۱۳۹۰). «بررسی تطبیقی سرقتهای ایستگاهی و غیرایستگاهی شهرهای استان زنجان در سالهای ۸۶-۸۷»، نویسنده ی سوم ، چاپ در مجله ی علمی پژوهشی دانش انتظامی. شماره ۱۳، پیاپی ۵۰، بهار ۱۳۹۰: ۱۳۱-۱۵۵.
 12. مختاری، مریم، قهرمانی، مریم و حسین قدرتی(۱۳۹۱). «عوامل اجتماعی موثر بر میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی: مورد مطالعه افراد ۱۸سال به بالا ی ساکن در شهر شیراز»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش انتظامی، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۹۱: ۷۷-۱۰۴.
 13. زنگنه، یعقوب، قدرتی، حسین و داوود سمیعی(۱۳۹۰).«بحثی پیرامون سرمایه اجتماعی ورابطه ی آن با مدیریت و اقتصاد شهری(مطالعه موردی: مشهد و سبزوار)،  نویسنده ی دوم، چاپ در مجله ی علمی پژوهشی مدیریت شهری، ویژه نامه بهار  وتابستان ۱۳۹۰.
 14. قدرتی، حسین، بوستانی، داریوش، قدرتی، اکرم و سید احمد کلالی(۱۳۹۲). بررسی رابطه برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان مطالعه مورد زنان ۲۰تا۴۰ساله شهر سبزوار»، مجله علمی پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۲: ۷۵-۹۱.
 15. افراسیابی، حسین،سلوکلو، جمشید و حسین قدرتی(۱۳۹۲). مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس»، مجله علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، شماره ۲۴، پیاپی ۴۹، بهار ۱۳۹۲: ۱۷۷-۱۹۰.
 16. محمدپور، احمد، علیزاده، مهدی، قادرزاده، امید و حسین قدرت(۱۳۹۰). بررسی اعتقادات دینی و جهتگیری عرفی گرابنیادگرای دانشجویان:مطالعه موردی دانشجویان پیام نورمرکزساری، مجله علمی پژوهشی بررسی مسایل اجتماعی ایران، شماره ۵و۶، سال دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۰: ۶۹-۹۸.
 17. قدرتی، حسین و علی یار احمدی(۱۳۹۳). Generational Difference in Family Values Case Study of Sabzevar City iran ،دوره هشتم، شماره ۴، زمستان۱۳۹۳،صص. ۱۸۱-۱۹۴.
 18. قدرتی، حسین و طوبی شاه جهانی(۱۳۹۴). سرمایۀ اجتماعی در خانواده و احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهر سبزوار، مجله علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران. دوره نهم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، ۱۲۸-۱۴۸.
 19. قدرتی، حسین و علی حسنی(۱۳۹۴). بازسازی معنانیی تجربه فرایند منتهی به طلاق در میان زنان مطلقه شهر مشهد با استفاده رویکرد نظریه مبنایی، مجلهی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص. ۱۶۹-۱۹۶.
 20. قدرتی، حسین و خلیل اله سردارنیا(۱۳۹۵ )، کاستی ها و انتظارات پژوهشی علوم سیاسی ایران، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره ۶۷، سال بیستم. تابستان ۱۳۹۵.
 
۲۱-Ghodrati, Hossein(۲۰۱۵). “Social Trust in Iran: A Hobbesian Explanation”, Elixir Social Studies, ۸۱(۲۰۱۵). 
۲۲-Ghodrati, Hossein and Gharbi Mosareza. “ The social construction of identity in Golestan quarter of Sabzevar: Narrative research of challenges and identity of the Roma[۱] community, Accepted to be publish in Roma Studies(۲۰۱۸).
 
 
ترجمه کتاب:
«جمعیت و توسعه»، فرانک فوردی، ترجمه حسین قدرتی و شفیعه قدرتی، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۹۴
“Population and Development: a critical introduction”, Frank. Furedi.۱۹۹۷, Polity Press.
 
مقالات علمی تخصصی 
 
 1.  « بررسی تأثیر خانواده بر سرمایه‌ی اجتماعی دانش آموزان(مورد مطالعه: دانش آموزان پسر سال اول تا سوم دبیرستان‌های ناحیه ی ۴ شهر شیراز)»، نویسنده‌ی دوم در فصلنامه‌ی توسعه‌ی انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، شماره دو زمستان ۸۷وبهار۱۳۸۸.
 2. نگاهی جامعه شناختی به مفهوم سلامت ، فصلنامه توسعه انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره ششم،شماره۱، پاییز ۱۳۹۰.
 3. «بررسی ملاکهای انتخاب همسر دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و عوامل موثر برآن»، نویسنده ی دوم، در فصلنامه‌ی توسعه‌ی انسانی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۴، شماره ی ۳و۴، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص: ۸۹-۱۰۶.
 4. «پایداری شهری بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی(مطالعه موردی شهر سبزوار»، چاپ در نشریه جغرافیا و پایداری محیط، شماره۶، بهار۱۳۹۲: ۴۱-۶۶.
 
همایش ها:
 1. روستاییان مهاجر و زندگی در شهر. مطالعه موردی شهر سبزوار». ارائه شده در اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی. ۲۳ و۲۴ آذرماه ۱۳۹۰. مشهد دانشگاه فردوسی. پوستر.
 2. تحلیلی برنقش وجایگاه مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری(سبزوار)، نویسنده دوم، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، ۲۰-۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱. سخنران
 3. «مدارا و امنیت اجتماعی»، نویسنده دوم، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت: چالشها و رهیافتها، زاهدان، ۳۰-۳۱ فروردین ۱۳۹۱. سخنرانی
 4. Ghodrati, Hossein and Shafieh, Ghodrati(۲۰۱۲).“Women’s Employment Fluctuations in Iran and its Deviations from the World Trends" presented in European Population Conference, ۱۳-۱۶ June, ۲۰۱۲,Stockholm, Sweden.
 5. Ahmadi, Aliyar, Ghodrati, Hossein, Boroumandzadeh, M."Economic Determinants of Low level Fertility in Iran", presented as poster, European Population Conference, ۱۳-۱۶ June, ۲۰۱۲,Stockholm, Sweden.
 6. Ghodrati, Hossein(۲۰۱۲)."The Relationship of Women&#۳۹;s Fertility and Equity between Couples Case Study: Women aged ۲۰-۴۰ of Sabzevar City- Iran", presented as poster. The First Iranian International Conference on Women&#۳۹;s Health, ۱۴-۱۵ June, Shiraz, Iran.
 7. Ghodrati, Hossein۲۰۱۲)."The Role of Women in Emotional Health of Generations, Case Study of Sabzevar City"", presented as poster. The First Iranian International Conference on Women&#۳۹;s Health, ۱۴-۱۵ June, Shiraz, Iran.
 8. Ghodrati, Hossein and Ghodrati, Shafieh(۲۰۱۴). Mortality levels and causes of death in Iran, European Population Conference, June ۲۵-۲۸, Budapest, Hungry.
 9. Ghodrati, Shafieh, Ghodrati, Hossein and Boostani, Dariush(۲۰۱۴). Illness of aged parents and children relationship with them: case study of aged parents in Sabzevar Iran. European Population Conference, June ۲۵-۲۸, Budapest, Hungry
 10. Ghodrati, Hossein and Ghodrati, Shafieh(۲۰۱۶). Investigating mortality inequality and its related factors among provinces of Iran, presented in European Population Conference, Agust ۳۱-September۳, ۲۰۱۷,Mains, Germany.
طرح های پژوهشی:
 1. شناسایی و اولویت بندی مسایل فرهنگی و اجتماعی شهرستان سبزوار، کار فرما: شورای فرهنگ عمومی استانداری خراسان رضوی، ۱۳۹۵.
 2. بررسی رابطه‌ی برابری جنسیتی در خانواده و باروری زنان در شهر سبزوار. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 3. بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در معابر شهری مطالعه ی موردی شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 4. بررسی روند اشتغال زنان در ایران و مقایسه ی آن با روندهای جهانی، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 5. عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر جهت گیری ارزشی نسلها در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 6. توافق عاطفی و هنجاری درخانواده و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 7. انسجام رفتاری در میان فرزندان و والدین و عوامل اجتماعی اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر آن در شهر سبزوار، مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 8. کاستی ها و انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته ی علوم اجتماعی: مطالعه ی موردی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی دانشگاه ها. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.
 
 
راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه کارشناسی ارشد
 1. راهنمایی پایان نامه با عنوان«بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر گرایش مردم به مصرف محصولات محلی در شهر سبزوار»،  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری. ۱۳۹۷.
 2. راهنمایی پایان نامه با عنوان «بازسازی معنایی تغییرات هویتی دختران روستایی در محل تحصیل: مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه حکیم سبزواری»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری. ۱۳۹۶.
 3. راهنمایی پایان نامه با عنوان  «بازسازی معنایی تجربه زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر ساری»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری. ۱۳۹۶.
 4.  راهنمایی پایان نامه با عنوان « بررسی اجتماعی مد پرستی در بین مقاطع تحصیلی دوم و سوم دبیرستان های پسرانه شهرستان پارس آباد»،  پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال۱۳۹۱.
 5. راهنمایی پایان نامه با عنوان « تأثیر اشتغال زنان در بیرون از خانه بر روابط عاطفی  زوجین»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال۱۳۹۱.
 6. راهنمایی پایان نامه با عنوان « عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان آگاهی زنان از برنامه های تنظیم خانواده و بهداشت باروری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته ی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال۱۳۹۱.
 7. مشاوره پایان نامه با عنوان «بررسی تاریخ بیهقی از دیدگاه جامعه شناسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، زمستان ۱۳۹۱.
 8.   مشاوره ی پایان نامه با عنوان «سیاست و زبان در تاریخ بیهقی»، پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری۱۳۸۹.
 9. مشاوره پایان نامه با عنوان « بررسی و تحلیل خانواده و ساختار آن در پنج اثر برگزیده داستانی معاصر افغانستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۲.
 10. مشاوره ی پایان نامه با عنوان «نقد و بررسی سفرنامه های جلال آل احمد با رویکرد جامعه شناختی»، پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار۱۳۹۰.
 
کارگاه ها:
 1. گواهی شرکت در کارگاه جمعیت شناسی ریاضی در دانشگاه تهران. با تدریس دکتر گیو از دانشگاه پنسیلوانیا. زمستان ۱۳۸۹.
 2. گواهی شرکت در کارگاه شیوه ی مقاله نویسی انگلیسی در دانشگاه حکیم سبزواری. با تدریس دکتر عباس زاده.
 3. شرکت در کارگاه نرم افزار endnote در دانشگاه حکیم سبزواری با تدریس دکتر واعظی کاخکی.
فعالیت های اجرایی:
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشی: از سال ۱۳۹۰ تا کنون.
رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی از سال ۹۶  تا کنون.
سایر 
 1. کسب عنوان «پژوهشگر برتر» مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۹۲
 2. کسب عنوان «پژوهشگر برتر» مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۹۳
 3. عضو کمیته ی علمی کنگره سربداران.
 4. عضو کمیته ی علمی دومین همایش ملی شهر سالم. دانشگاه حکیم سبزواری ، خرداد ۱۳۸۸.
 5. عضو انجمن جمعیت شناسی ایران.
 6. عضو انجمن جمعیت شناسی اروپا (EAP)
 7. همکاری در مجله های علمی پژوهشی، جامعه شناسی کاربردی(دانشگاه اصفهان)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک(دانشگاه حکیم سبزواری)، مردم شناسی ایران(دانشگاه تهران)، پژوهش جوانان و فرهنگ(دانشگاه تهران) و فصلنامه ی علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال) در داوری مقاله ها و نیز در مجله Sociological Inquiry 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.68.19.fa
برگشت به اصل مطلب