فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اطلاعات تماس
نشانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: سبـزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی - دفتر فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک .
صندوق پستی: 397
 کد پستی: 9617976487
تلفن و دورنگار: جهت اطلاع از وضعیت مقالات خود از طریق صفحه شخصی اقدام و از تماس با واحدهای مختلف دانشکاه خودداری فرمائید.

آدرس پست الکترونیکی:  Rcgss89@hsu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب