فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اخبار نشریه
تقدیر و تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر جوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.43.43.fa
برگشت به اصل مطلب