فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اخبار نشریه
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محقق ارجمند
با سلام و ادای احترام.
به استحضار می رساند، با عنایت به بند 6 از مصوبات صورتجلسه هیأت تحریریه نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک در تاریخ 1397/07/24 مقرر گردید؛
تمامی مقالاتی که در بررسی اولیه توسط سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش اولیه قرار می گیرند، صاحب یا صاحبان مقاله مبلغ پانصد هزار ریال (ویژه ی امر داوری) به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری واریز نمایند. بنابراین، پس از اعلام پذیرش اولیه ی مقاله توسط سردبیر محترم، چنان چه مبلغ یاد شده  طی مدت 10 روز به حساب مذکور واریز نگردد و اسکن فیش واریزی آن در پرونده مقاله بارگذاری نگردیده باشد، مقاله "رد شده" و به منزله ی انصراف صاحب یا صاحبان مقاله تلقی می گردد.
لازم به ذکر است در صورت کسب امتیاز لازم و پذیرش مقاله برای انتشار، صاحب یا صاحبان مقالات می بایست مبلغ سیصد هزار تومان برای انتشار مقاله و دریافت گواهی به حساب درآمدهای اختصاصی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری به شرح مشخصات زیر واریز نموده و فیش اسکن شده را برای نشریه از طریق سامانه ارسال نمایند  
مشخصات حساب برای واریز هزینه های مقالات:
شماره حساب: 4001109903020014
شماره شناسه: 317109960120006001000000000008
شماره شبا: IR220100004001109903020014
نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی
پس از پرداخت وجه، اسکن فیش واریزی از طریق صفحه شخصی در بخش "فایل های پیوست" ارسال گردد. برای آموزش نحوه ارسال فیش، اینجا کلیک شود.
با تشکر

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.43.35.fa
برگشت به اصل مطلب