فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اخبار نشریه
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به استحضار پژوهشگران، محققان و استادان ارجمند می رساند به زودی شماره های جدید مصوب هیأت محترم تحریریه نشریه برای انتشار بر روی سامانه قرار می گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.43.33.fa
برگشت به اصل مطلب