فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اخبار نشریه
صدور گواهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1- داوران محترم فصلنامه می توانند جهت دریافت گواهی انجام داوری مقالات پس از ورود به سامانه ی نشریه و صفحه ی شخصی خود به بخش داوری مقالات مراجعه و در قسمت پایین صفحه ی مزبور پس از مشخص ساختن مقطع زمانی مورد نظر ،نسبت به دریافت و چاپ گواهی خود اقدام نمایند .

2- چنانچه مقاله ی شما عزیزان مراحل داوری را طی نموده و توسط هیات تحریریه مورد پذیرش برای چاپ قرارگرفته باشد ، گواهی پذیرش مقاله بصورت خودکار به پست الکترونیک نویسندگان مقاله ارسال می گردد .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.43.18.fa
برگشت به اصل مطلب