فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اهداف و زمینه‌ها
هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، چاپ و انتشار مقاله‌های علمی - پژوهشی در زمینه علوم جغرافیایی با رویکرد شناخت، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک ایران  است
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب