فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- اهداف و زمینه‌ها
اهداف، حوزه‌های موضوعی و محورهای تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بخش عمده‌ای از سرزمین ایران در منطقه‌ی خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است. از آنجائیکه مسائل و پتانسیل‌های این مناطق در ابعاد مختلف دارای پیوستگی می‌باشند، بنابراین شناخت، درک و سیاست‌گذاری در این گونه مناطق نیازمند اتخاذ رویکردی یکپارچه می‌باشد. گام نخست برای اتخاذ این رویکرد، شناخت مسائل، مشکلات، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های این مناطق می‌باشد. بر این اساس، این فصلنامه به عنوان اولین نشریه‌ی علمی-تخصصی علوم جغرافیایی به منظور کمک به شناخت ابعاد گوناگون جغرافیای طبیعی و انسانی مناطق خشک بر مبنای اهداف زیر پایه‌گذاری گردید:
ایجاد یک پایگاه اطلاعات علمی و پژوهشی در خصوص مناطق خشک ایران
ایجاد شناخت در خصوص چگونگی درهم تنیدگی موضوعات طبیعی و انسانی در مناطق خشک ایران
شناخت چالش‌ها و تنگناهای کلیدی مناطق خشک ایران در حوزه‌ی گرایش‌های مختلف علوم جغرافیایی و منابع طبیعی اعم از ژئومورفولوژی، اقلیم‌شناسی، جغرافیای روستایی، جغرافیایی شهری، جغرافیای سیاسی، اکوتوریسم، آبخیزداری و بیابان‌زدایی
شناخت توانمندی‌ها و پتانسیل‌های مناطق خشک در حوزه‌های فوق‌الذکر با هدف ارائه‌ی راهبردها و سیاست‌های بوم محور در راستای ارتقاء پایداری این مناطق
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب