فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- هیئت تحریریه
اعضای هیأت تحریریه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سردبیر 
دکتر علی اکبرعنابستانی
مرتبه علمی: استاد
رشته: جغرافیا و
 برنامه ریزی روستایی
دانشگاه: شهید بهشتی
صفحه شخصی: 
 https://earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani


اعضای هیأت تحریریه
دکتر علی اکبرعنابستانی
مرتبه علمی: استاد
رشته: جغرافیا و
 برنامه ریزی روستایی
دانشگاه: شهید بهشتی
صفحه شخصی: 
 https://earth.sbu.ac.ir/~a_anabestani 


دکتر محمود جمعه پور
مرتبه علمی: استاد
رشته: جغرافیا و
 برنامه ریزی روستایی
دانشگاه: علامه طباطبایی
صفحه شخصی: 
http://simap.atu.ac.ir/cv/۹۶۹۳۱۲۱

دکتر منوچهر فرج زاده
مرتبه علمی: استاد
رشته: اقلیم شناسی

دانشگاه: تربیت مدرس
صفحه شخصی: 
 https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam

دکتر محمد علی زنگنه اسدی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته: ژئومرفولوژی
دانشگاه: حکیم سبزواری
صفحه شخصی: 
 http://staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=۱۰۰۱۹۷
 
دکتر میرنجف موسوی
مرتبه علمی: استاد
رشته: جغرافیا و
 برنامه ریزی شهری
دانشگاه: ارومیه
صفحه شخصی: 
 http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=۶۵&Ln=fa

دکتر کمال امیدوار
مرتبه علمی: استاد
رشته: اقلیم شناسی

دانشگاه: یزد
صفحه شخصی: 
 https://yazd.ac.ir/people/omidvar

دکتر یعقوب زنگنه
مرتبه علمی: دانشیار
رشته: جغرافیا و
 برنامه ریزی شهری
دانشگاه: حکیم سبزواری
صفحه شخصی: 
 http://staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=۱۰۰۱۹۹

دکتر برومند صلاحی
مرتبه علمی: استاد
رشته: اقلیم شناسی

دانشگاه: محقق اردبیلی
صفحه شخصی: 
 https://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=۱&mod=scv&cv=۲۹۵

دکتر محمد باعقیده
مرتبه علمی: دانشیار
رشته: آب و هواشناسی

دانشگاه: حکیم سبزواری
صفحه شخصی: 
 http://staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=۱۰۰۴۳۲

دکتر رضا قضاوی
مرتبه علمی: استاد
رشته: آبخیزداری

دانشگاه: کاشان
صفحه شخصی: 
 https://faculty.kashanu.ac.ir/ghazavi/fa

دکتر شهرام بهرامی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته: ژئومرفولوژی

دانشگاه: شهید بهشتی
پست الکترونیک: 
 sh_Bahramisbu.ac.ir

دکتر مصطفی طالشی
مرتبه علمی: استاد
رشته: جغرافیا و
 برنامه ریزی روستایی
دانشگاه: پیام نور
پست الکترونیک: 
 taleshi_moyahoo.com

دکتر خلیل ولیزاده کامران
مرتبه علمی: دانشیار
رشته: سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

دانشگاه: تبریز
صفحه شخصی: 
 https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?valizadeh
 
دکتر کریم سلیمانی
مرتبه علمی: استاد
رشته: سنجش از دور 

دانشگاه: ساری
صفحه شخصی: 
 http://simap.sanru.ac.ir/homepage/K.Solaimani/

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
مرتبه علمی: استاد
رشته: اکولوژی مرتع

دانشگاه: تهران
صفحه شخصی: 
 https://profile.ut.ac.ir/~mazare

دکتر غلامرضا زهتابیان
مرتبه علمی: استاد
رشته: کشاورزی

دانشگاه: تهران
صفحه شخصی:
 https://profile.ut.ac.ir/~ghzehtab/courses
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب