فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- صفحه اصلی
شناسه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.38.46.fa
برگشت به اصل مطلب