فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- راهنمای ثبت‌نام داوران در Publons
راهنمای ثبت‌نام داوران در سامانه Publons

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/17 | 
  Publons سرویسی است که به محققان امکان می‌دهد داوری انجام‌شدۀ خود را در سطح بین‌المللی معرفی و ضمن درج آن‌ها ردیابی و به رسمیت شناخته گردد. بدین وسیله پس از ثبت داوری‌های خود در سامانه Publons، تعداد داوری‌ها به تفکیک نام نشریات در این سامانه ثبت و به نمایش در می‌آید.
لذا مقالات، ارجاعات، و داوری‌های انجام‌شده در یک نشریه می‌تواند در سامانه Publons متمرکز و موجب ارتقای علمی و دانشگاهی شما در سطح بین‌المللی شود.
یک محقق پس از داوری یک مقاله، به منظور ثبت داوری خود در این سامانه، ضروری است مراحل زیر را انجام دهد:
 https://publons.com/about/home

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.101.61.fa
برگشت به اصل مطلب