Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Arid Regions Geographics Studies

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشکVolume 12, Number 45 (2021-10)


Estimation of acceptance capacity and assessment of ecological power in order to identification of tourism territorial arenas (case study: tourism complex of Potas located in Khor-o- biabanak
برآورد ظرفیت پذیرش و ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور شناسایی پهنه‌های ارضی مستعد گردشگری (نمونه‌ی موردی: محدوده‌ی گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Vulnerability of the Land Using the IDI Combination Model in Arid and Semi arid Regions (Khorasan Razavi)
ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سرزمین با استفاده از مدل ترکیبی IDI در مناطق خشک و نیمه‌خشک منطقه (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the Effect of Structural Factors of Innovation on the Rural Entrepreneurship Process (Case Study of Farouj County)
تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآیند کارآفرینی روستایی (نمونه‌ی موردمطالعه: شهرستان فاروج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify and investigate the drivers to use the compact city (Case study: Ahvaz city)
شناسایی و اولویت‌بندی محرک‌های بهره‌گیری از شهر فشرده (مطالعه‌ی موردی: شهر اهواز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of social livability components and their interpretive structural modeling, case study: Qaen city
ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری اجتماعی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری آن‌ها (موردمطالعه: شهر قاین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Atmospheric Water Vapor Transfer and Daily Rainfall in Iran
ارتباط بین انتقال بخار آب جوّی و بارش‌های روزانه‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2021-7)


Stochastic Monthly Rainfall Time Series Analysis, Modeling and Forecasting ( A cas study: Ardebilcity
بررسی روند، تجزیه‌و‌تحلیل، مدل‌سازی و پیش‌بینی بارش ماهانه با استفاده از مدل‌های تصادفی سری زمانی (مطالعه‌ی موردی: ایستگاه سینوپتیک اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Khorramabad Motahari Karstic Springhead (Sarab) Recession Curve Based on Recession Coefficient during Hydro-Climatic Fluctuations
تحلیل منحنی خشکیدگی سراب کارستی مطهری خرم‌آباد بر مبنای ضریب خشکیدگی طی نوسانات هیدرواقلیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the pattern of resilience of the city in the against of biological disasters and Contagious diseases "Case study: Covid 19 in Zanjan city"
تبیین الگوی تاب‌آوری شهر در مقابله با بلایای بیولوژیکی و بیماری‌های واگیردار (مورد پژوهی: کووید 19 در شهر زنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Regional Resilience in Geographic Information Systems with a Planning Approach Eastern Region of Urmia Lake
تحلیل الگوی فضایی تاب‌آوری منطقه‌ای در سیستم اطلاعات جغرافیایی با رویکرد برنامه‌ریزی در منطقه‌ی حاشیه‌ی شرقی دریاچه‌ی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of thermal comfort conditions of central courtyard houses in hot and arid climate Case study: Isfahan houses
بررسی شرایط آسایش حرارتی خانه‌های حیاط مرکزی در اقلیم گرم‌وخشک (نمونه‌ی موردی: خانه‌های شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Joint Risk Analysis of Meteorological Droughts (Case Study of East Iran)
تحلیل توأم ریسک خشک‌سالی‌های هواشناسی (مطالعه‌ی موردی: شرق ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2021-4)


A New Approach to Analyzing Urban Sustainable Levels via Multi-Criteria Decision-Making Combination Models:DEMATEL, ANP & TOPSIS (Case Study: Kashan)
رویکردی نوین از تحلیل سطوح پایدار شهری با مدل‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره، DEMATEL, ANP & TOPSIS (مورد پژوهی: شهر کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Educational-extension strategies for optimal water consumption management to deal with drought in the border area of Dorrh section of Sarbisheh city, South Khorasan province
راهکارهای آموزشی-ترویجی مدیریت مصرف بهینه‌ی آب برای مقابله با خشک‌سالی در منطقه‌ی مرزی بخش درح شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and analysis of key drivers affecting the feasibility of Land use planning (Case study: Khorasan Razavi province)
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های آمایش سرزمین (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and prediction of land use/ land cover changes using Markov chain model and Cellular Automata (CA-Markov), (Case study: Darab plain)
آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکوف و سلول‌های خودکار (CA-Markov)، (مطالعه‌ی موردی: دشت داراب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Trend Dust Index Changes (DSI) and Evaluation of its Relationship with Drought in the southern slope of Alborz
تحلیل روند تغییرات شاخص گردوغبار (DSI) و ارزیابی ارتباط آن با خشک‌سالی در دامنه‌ی جنوبی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Analysis of Key Factors Affecting on the Development of Drought-Affected villages Case study: Rural Settlement in the Urmia Lake Watershed
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی روستاهای در معرض خشک‌سالی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2020-12)


Identification of the most important parameters influencing flood occurrence and flooding priority in Kakareza watershed using Shannon entropy and TOPSIS method
تعیین مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر بروز سیل و اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های حوضه‌ی آبخیز کاکارضا با استفاده از آنتروپی شانون و روش TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Ranking of the Components of Urban Development Plans Effective in Realization of Urban Branding Using Structural Equation Model (Case Study: City of Birjand)
تحلیل و رتبه‌بندی مؤلفه‌های طرح‌های توسعه‌ی شهری مؤثر در تحقق برندسازی شهری با استفاده از مدل معادلات ساختاری (نمونه‌ی موردی: شهر بیرجند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the shading and sunlit performance of the courtyards of traditional houses in hot-dry climate of Yazd city(Iran)
ارزیابی عملکرد سایه‌ و تابش حیاط‌های مرکزی خانه‌های سنتی در اقلیم گرم و خشک شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of climate change on streamflows under RCP scenarios: A case study in Minab River basin, Hormozgon of IRAN
شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب تحت سناریوی RCP با استفاده از مدل SWAT (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی رودخانه‌ی میناب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Temporal Analysis of Access to Educational and Health Services in Rural Areas Case Study: Central Part of Tabriz County
تحلیل فضایی و زمانی دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق روستایی (مطالعه‌‌ی موردی: بخش مرکزی شهرستان تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretive Structural modeling of factors affecting the development of resilience to climate change (with emphasis on drought) of villagers in west of Urmia Lake
الگوی ساختاری-تفسیری عوامل تأثیرگذار بر توسعه‌ی تاب‌آوری روستاییان غرب دریاچه ارومیه در برابر تغییر اقلیم (با تأکید بر خشک‌سالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2020-9)


Thermal low pressures of the Iran plateau
کم‌فشارهای گرمایی فلات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Virtual Water and Water Footprint of Crop Production (Case study: Qaleganj County)
ارزیابی آب مجازی و ردپای آب محصولات کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: شهرستان قلعه‌گنج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation environmental change in Najaf Abad County focusing on agriculture sector (2003-2019)
ارزیابی تغییرات محیطی در شهرستان نجف‌آباد بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷با تأکید بر بخش کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of temperature changes in East Azerbaijan province with a climate change approach Using the SDSM model
واکاوی تغییرات دمای استان آذربایجان شرقی با رویکرد تغییر اقلیم با استفاده از مدل SDSM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Impacts of Drought on Economic, Social and Environmental Dimensions in Urban and Rural Areas (Case Study of Yazd Province)
اولویت‌بندی اثرات خشک‌سالی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در نقاط شهری و روستایی (مطالعه‌ی موردی: استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Climate Change on Salt Crusts Using Remote Sensing (A Case Study of Sabzevar Playa)
بررسی تأثیر اقلیم بر تغییرات پوسته‌های نمکی با استفاده از سنجش‌ازدور (مطالعه‌ی موردی: پوسته‌های نمکی پلایای سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Extreme Temperature Change Trend under Future Scenarios in order to Assess Climate Fluctuations (Case Study: Sanandaj and Saghez Synoptic Stations)
واکاوی روند تغییرات فرین‌های دما تحت تأثیر سناریوهای آینده به منظور ارزیابی نوسانات اقلیمی (مطالعه‌ی موردی: ایستگاه‌های همدیدی سنندج و سقز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2020-6)


The Analysis of ecological city theory criteria in high-rise buildings of Mashhad metropolitan
تحلیل شاخص‌های شهر اکولوژیک در ساختمان‌های بلندمرتبه‌ی کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meteorological Drought Assessment in Future Periods by Using of the Data of the Fifth Report of Climate Change (Case Study: Zabol and Shiraz Cities)
ارزیابی خشک‌سالی هواشناسی در دوره‌های آتی به کمک داده‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های زابل و شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of the Impact of Commercial Tourism on Sustainable Development of Rural Areas (Case Study: Dehshikh – Cigar Business Area on Lamerd County)
تحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه‌ی پایدار مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی: محدوده‌ی تجاری دهشیخ- سیگار در شهرستان لامرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of LARS-WG and SDSM Downscaling Models for Prediction Temperature and Precipitation Changes under RCP Scenarios
مقایسه‌ی مدل‌های ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG و SDSM در پیش‌بینی تغییرات دما و بارش تحت سناریوهایRCP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Prioritization of Rural Tourism Potentials in Arid Areas: Case Study of Zahak City Villages
شناسایی و اولویت‌بندی پتانسیل‌های گردشگری روستایی مناطق خشک مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهرستان زهک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative analysis on the results of different methods in assessment land use mix in Mashhad
بررسی تطبیقی نتایج روش‌های مختلف در سنجش اختلاط کاربری اراضی در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2020-3)


Assessment of Active Tectonic Status Using Analysis of Geomorphic and Morphometric Parameters (Case Study: West Basins of Kermanshah Province)
ارزیابی وضعیت تکتونیک فعال با استفاده از تحلیل پارامترهای ژئومورفیک و مورفومتریک (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌های غرب استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Six Cities of Sistan Region In terms of Solar Energy Potential
بررسی تطبیقی شهرهای شش‌گانه منطقه سیستان از لحاظ پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Playa Tabas Messina in the Dust of Sistan Region with Rely on the role of Sistsn,s Wind of 120 days
نقش پلایای طبس مسینا در ریزگردهای منطقه‌ی سیستان با تأکید بر نقش باد 120 روزه‌ سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization and Risk Management Model in Metropolitan Areas (Case Study of Mashhad Metropolis)
اولویت‌بندی و مدیریت مخاطرات در مناطق کلان‌شهری (نمونه‌ی موردی: کلان‌شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Mobility of Sands in the Future Based on Sensitivity Analysis Test (Case Study: Manjil City)
پیش‌بینی وضعیت تحرک‌پذیری ماسه‌های روان در آینده بر اساس آزمون تحلیل حساسیت (مطالعه‌ی موردی: شهرستان منجیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of time scale variations of hydro climate parameters on the accuracy of LARS-WG6 climate change model
بررسی اثر تغییر مقیاس زمانی داده‌های حوضه‌ی آبریز سد درودزن بر مدل تغییر اقلیم LARS-WG6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2019-12)


A sustainable tourism-based income model for municipalities' (Using the meta-synthesis approach)
ارائه‌ی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری‌ها مبتنی بر گردشگری (با استفاده از رویکرد فراترکیب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی استفاده از انرژی‌های پاک در مناطق خشک بر اساس آمار فضایی (مطالعه‌ی موردی: شهرستان اسفراین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and analyzing poverty in rural areas of Kouhdasht county
سنجش و تحلیل فقر در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the balance of groundwater resources in order to study the stress on the aquifer in arid areas
آنالیز وضعیت بیلان منابع آب زیرزمینی به منظور بررسی تنش واردشده بر آبخوان در مناطق خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and adaptation of land use changes in arid regions based on satellite imagery (Study range: Fahroj to Bam's new citadel)
آنالیز و روندیابی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (محدوده‌ی مطالعاتی: فهرج تا ارگ جدید بم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating wind erosion threshold velocity and the effect of soil characteristics in dust production centers in Alborz province
بررسی سرعت آستانه‌ی فرسایش بادی و تأثیرپذیری آن از خصوصیات خاک در کانون‌های تولید گردوغبار استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2019-9)


The effects of drought on activities and livelihoods of rural households (Case Study: Mirjaveh township)
اثرات خشک‌سالی بر فعالیت‌ها و معیشت خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان میرجاوه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The selection of the best from climate change model in the estimation of climatology variables for east region of the country by use fifth report data
انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DETERMINATION OF SENSOR LOCATIONS FOR MONITORING OF ORCHARDS PARAMETERS USING REMOTE SENSING AND GIS
مکان‌یابی محل نصب سنسورهای پایش زمینی باغات با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‌ی موردی: باغات پسته)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Temporal Vegetation Changes in Western Rangelands of Kerman Province Using MODIS Level 3 Data and its Relation to Climate Factors
تحلیل تغییرات زمانی پوشش گیاهی مراتع غرب استان کرمان با استفاده از داده‌های سطح 3 سنجنده‌ی مودیس و ارتباط آن با عوامل اقلیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of sustainable city indices in Mashhad metropolis
تحلیل فضایی شاخص­های شهر پایدار در کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the status of people with special needs access to urban space and effect on voluntary activity in Mashhad-Iran Case study: Educational-Charity Complex Rehabilitation
بررسی وضعیت دسترسی توان‌یابان به فضای شهری و تأثیر آن‌ بر فعالیت‌ داوطلبانه­‌ی آن‌ها مطالعه‌ی موردی: مجتمع آموزشی نیکوکاری توان‌یابان شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2019-7)


Evaluation of heavy metal contamination indices in different uses of water in Mighan Arak wetland
ارزیابی شاخص‌های آلودگی فلزات سنگین در کاربری‌های مختلف از آب تالاب میقان اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of subsidence rate of Hamadan-Bahar plain using SBAS time series method
ارزیابی میزان فرونشست دشت همدان-بهار با استفاده از روش سری زمانی SBAS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the impact of river bed land use change on amount and severity of floods (Case Study: Ardak River)
ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانه‌ها بر میزان و شدت سیل (مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی ارداک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and zoning of flood risk areas in arid areas using spatial analysis
تحلیل و پهنه‌بندی مناطق در معرض خطر سیلاب در مناطق خشک با استفاده از تحلیل‌های مکانی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبریز فرخی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Measuring the Structural Relationship of Strategic Leadership Explanatory Factors in Urban Management: Case study: Isfahan metropolis
ارزیابی، مدل‌سازی و پیش‌بینی توسعه‌ی شهری نیشابور با تأکید بر زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

City-Region as the Extension of Urban Fabric
شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2019-4)


Evaluation of Earth Fissures Caused by Land Subsidence in Kashmar-Bardaskan Plain, Northeast Iran
ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and forecasting drought, evapotranspiration and green water changes in Urmia Lake Basin under climate change
تحلیل و پیش‌بینی تغییرات خشک‌سالی، تبخیر-تعرق و آب سبز در حوضه‌ی دریاچه‌ی ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Risk and Hazard desertification using Topsis-GIS method (Case Study: Bashtin, Sabzevar, Razavi province)
ارزیابی خطر و ریسک بیابان‌زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of meteorological droughts on the quantity and continuity of the surface runoff in an arid region (A Case study: Kerman province)
بررسی تأثیر خشک‌سالی‌های هواشناسی بر کمیت و تداوم رواناب‌های سطحی در مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کانون‌های برداشت گرد و غبار، مدل درخت رگرسیون تقویت شده، پهنه‌بندی حساسیت، شرق ایران
مدل‌سازی مکانی حساسیت کانون‌های گردوغبار به انتشار آن در شرق ایران با استفاده از مدل درخت رگرسیون تقویت‌شده BRT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different variations of groundwater levels in karstic areas of Izeh and Lali, north of Khuzestan, with emphasis on remote sensing
بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تأکید بر سنجش‌ازدور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2018-12)


Investigation of the Climatic parameters Effect on the Concentration Change of Particles Matter less than 10 μm and its Relation to Wind Erosion Occurrence in Arid Regions
بررسی اثر پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کم‌تر از 10 میکرومتر و ارتباط آن با رخداد فرسایش بادی در مناطق خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hazards Analysis of Displacement of Sand Dunes in Sistan Plain
تحلیل مخاطرات ناشی از جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای در دشت سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Measuring the Structural Relationship of Strategic Leadership Explanatory Factors in Urban Management: Case study: Isfahan metropolis
پتانسیل‌سنجی پیاده‌روی معابر شهر کاشان با تأکید بر شاخص‌های کالبدی ـ فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Deterrent and Promoter Factors of Farmers Participation in Implementation of the Land Consolidation Project (Case Study: Villages of Nehbandan City)
واکاوی عوامل بازدارنده و پیش‌برنده‌ی مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی زراعی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان نهبندان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Geomorphological and Land Use Features of Dust Harvesting Sources (Case Study: Khorasan Razavi Provience)
تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of form, aspect ratio and orientation of building based on solar radiation and wind direction (Case studies: Tabriz, Yazd and Bandar Abbas cities)
بهینه‌سازی فرم، نسبت ابعادی و جهت‌گیری ساختمان بر اساس تابش خورشید و جهت باد (مطالعه‌ی موردی: شهرهای تبریز، یزد و بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2018-10)


The origin of kaloutaks sediments in old delta of Hirmand River
منشأیابی رسوبات کلوتک‌های دلتای قدیمی رودخانه‌ی هیرمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of sub-basins of Ghezel Ozen-Sefidrood to identify erosion-sensitive basins based on morphometry, erosion rate and vegetation
اولویت‌بندی زیرحوضه‌های قزل اوزن-سفیدرود به‌منظور شناسایی حوضه‌های حساس به فرسایش بر اساس مورفومتری، نرخ فرسایندگی و پوشش گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Rural Administrations' Performance from Villagers' Perspective (Case study: Central District villages of Izeh city)
ارزیابی عملکرد دهیاران از دیدگاه روستاییان (موردمطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان ایذه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying key factors affecting tourism development with a foresight approach (Case Study: Yazd Province)
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Climate and Lithology on the Formation of Sand Ramps around Ernan Plain (South of Yazd)
اثرات اقلیم و لیتولوژی بر شکل‌گیری کوهریگ‌های پیرامون دشت ارنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Representation and Production and Reproduction of the Mental Image: Lefebvre’s Trialectic Approach
بازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی: رهیافتی از تریالکتیک لوفور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Spatial Representation and Production and Reproduction of the Mental Image: Lefebvre’s Trialectic Approach
بازنمایی فضایی و تولید و بازتولید تصویر ذهنی: رهیافتی از تریالکتیک لوفور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2018-7)


Evaluating the Effectiveness of Supervised and Unsupervised Classification Methods in Monitoring Regs (Case Study: Jazmourian Reg)
ارزیابی کارایی روش­های طبقه­بندی نظارت­شده و نظارت­نشده در پایش ریگزارها (مطالعه­ی موردی: ریگ جازموریان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal form of Residential Buildings in Zabul to Control the Accumulation of Wind Pollutants
فرم مناسب ساختمان‌های مسکونی شهر زابل در جهت کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of spatial flows of rural settlements in border regions (Case study: Gomishan county)
تحلیل جریان‌های فضایی سکونتگاه‌های روستایی در نواحی مرزی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای شهرستان گمیشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating effect of urban wastewater treatment On the Soil Properties of desert areas (Case Study: Sabzevar Sewage Treatment Plant)
بررسی تأثیر پساب تصفیه‌شده‌ی شهری روی خصوصیات خاک مناطق بیابانی (مطالعه‌ی موردی: تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Probability of the Villages’ Water Use from Rooftop Aquifer Basin (A Case Study of Razaviyeh Division of Mashhad City)
امکان‌سنجی استحصال آب باران از حوضه‌های آبخیز پشت‌بامی در مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی: بخش رضویه، شهرستان مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Measuring the Structural Relationship of Strategic Leadership Explanatory Factors in Urban Management: Case study: Isfahan metropolis
تبیین عاملیت ذهن در شناخت فضای جغرافیایی در چارچوب اگزیستانسیالیسم با تأکید بر آرای ژان پل سارتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2018-3)


The Obstacles of Social Development in Informal Settlements of Kerman City
موانع توسعه‌ی اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Environmental-Physical and Spatial Links Factors in the Vitality of Urban Streets Case Study: The streets around Imam Khomeini Square in Hamedan
ارزیابی شاخص‌های کالبدی-فضایی سرزندگی خیابان‌های شهری نمونه‌ی موردی: خیابان‌های اطراف میدان امام خمینی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the scenarios of salt hotel and safari park for desert tourism development in arid ecosystems (case study: Maranjab area, Aran and Bidgol)
ارزیابی سناریوهای احداث هتل نمکی و پارک سافاری جهت توسعه‌ی گردشگری بیابان در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی مرنجاب، آران و بیدگل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Measuring the Structural Relationship of Strategic Leadership Explanatory Factors in Urban Management: Case study: Isfahan metropolis
تحلیل مطلوبیت مسکن از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: شهرک اندیشه،شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Land Use Changes and Drought on Runoff of Central Zagros Basin (Case study: Basin Tuyserkan)
اثر تغییر کاربری اراضی و خشک‌سالی بر رواناب حوضه‌ی زاگرس مرکزی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی تویسرکان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A philosophical Approach to the Allocation or Aggregation of Geography
نگرشی فلسفی بر تخصص‌گرایی یا تجمیع علم جغرافیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2017-12)


Analysis of river sediments in the paleo- Meyghan basin
تحلیل رسوبات رودخانه­ای در دیرینه­ی حوضه‌ی میقان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Hydrogeology Characteristics on Nebkhas morphometry (Case study: Daranjir playa)
تأثیر ویژگی‌های هیدروژئولوژی بر مورفومتری نبکاها (مطالعه­ی موردی: چاله دراَنجیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis of Maximum and Minimum Temperature Variations in Iran Plateau
واکاوی روند وردش‌های دمای بیشینه و کمینه در فلات ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis on the Role of Urban Land Policies on Urban Sprawl Growth (Case study: Sabzevar)
تحلیلی بر نقش سیاست‌های زمین شهری بر رشد پراکنده شهری(مطالعه موردی: سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and Analyzing of the Role of Dams in the Instability of Rural Areas) Case Study: Sufi Chai Basin)
بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی نمونه‌ی موردی: حوضه‌ی صوفی‌چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Geomorphological and Land Use Features of Dust Harvesting Sources (Case Study: Khorasan Razavi Provience)
شناسایی توفان­‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران با استفاده از فناوری سنجش‌ازدور در تاریخ 1 ژوئیه‌­ی 2008
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2017-10)


The semantic interpretation of villagers from the consequences of building a dam, Study of the Ilam and Lorestan River Riverside Area
تفسیر معنایی روستاییان از پیامدهای ساخت سد مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی رودبار در استان‌های ایلام و لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a New Composite Drought Index (CDI) based on Shannon's Entropy Theory for Multivariate Assessment of Drought in Shahrekord Plain
توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Effective Indexes on Personal Preferences of Citizens in Urban Public Spaces, Case Study Daneshjou Park in Tehran
شناسایی و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ترجیحات حضوری شهروندان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه‌ی موردی: پارک دانشجو تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Temperature and Precipitation changes on the occurrence of water resources instability in Zayandeh-Rud Basin
اثرات تغییرات بارشی و دمایی بر وقوع ناپایداری منابع آب در حوضه آبریز زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation predisposing indictor’s citizen participation in urban affairs (Case study: Region 9 of Tehran)
بررسی شاخص­های زمینه‌ساز مشارکت شهروندان در امور شهری (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی 9 شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Consequences of Climate Change on the Process and Structure of Climate Parameters Affecting Pistachio Production (Case study: Sabzevar)
ارزیابی پیامدهای تغییراقلیم بر روند و ساختار پارامترهای آب‌وهوایی مؤثر بر تولید پسته مطالعه‌ی موردی: سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Land Use Intensity on Environmental Sustainability of Transportation in Mashhad
بررسی تأثیر شدت کاربری زمین بر پایداری زیست‌محیطی حمل‌ونقل در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2017-7)


The effect of the geographical direction on alluvial fans dimensions (Case study: Shirkouh-Yazd)
اثرات جهت جغرافیایی دامنه بر ابعاد مخروط‌افکنه (نمونه‌ی موردی: شیرکوه-یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socioeconomic Evaluation of Drought Impacts on Hirmand Border City’s Villages
ارزیابی اجتماعی–اقتصادی اثرات خشک‌سالی در روستاهای شهرستان مرزی هیرمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Why “Well-living” and “Bad-living” of Geographical Territories (Countries of the world)
چراییِ «به‌-زیستن» و «بد-زیستن» بوم‌های جغرافیایی (کشورهای جهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Inquiry to Understand the Political Actors Function in geographic space within the framework of the phenomenological school
جستاری در شناخت بازتاب فضایی عملکرد بازیگران سیاسی در چارچوب مکتب پدیدارشناسی هرمنوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Drought Years of Zanjan Province during the period 2011 - 2050 Using Outputs of Statistical Downscaling Model (LARS-WG)
پیش‌بینی وضعیت خشک‌سالی‌های استان زنجان طی دوره‌ی 2050 – 2011 با استفاده از خروجی مدل ریزمقیاس‌نمایی آماری (LARS-WG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and measuring the structural relationship of strategic leadership explanatory factors in urban management : case study: Isfahan metropolis
شناخت و سنجش ارتباط ساختاری پیشران‌های تبیین‌کننده‌ی رهبری استراتژیک در مدیریت شهری (نمونه‌ی موردی: کلان‌شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Facilitating and Inhibiting the Participation of Rural People in International Carbon Sequestration Project (CSP) (Case Study: Galcheshme Project, Mahallat County, Markazi Province)
عوامل تسهیل‌گر و بازدارنده‌ی مشارکت روستاییان در پروژه‌ی بین‌المللی ترسیب کربن (CSP) (مطالعه‌ی موردی، پروژه‌ی گل­چشمه، شهرستان محلات، استان مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2017-4)


Study on the Relationship between Rainfall Characteristics and Urban-runoff Quality in an Arid Area (Case study: MaghsudBeyk watershed, Tehran)
بررسی رابطه‌ی خصوصیات بارش و کیفیت رواناب‌های شهری در مناطق خشک (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی شهری مقصود بیگ تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing building orientation establishment in the city of Kashan, based on climatic conditions
بهینه‌سازی جهت‌گیری استقرار ساختمان در شهر کاشان بر اساس شرایط اقلیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Zoning of the Dangers of Abandoned Qanats in Sabzevar city
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر قنات‌های متروکه در شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Socio-economic Consequences of Soil Dam through Focusing on Inhabitants Satisfaction: Case Study Village of Kamiz Sabzevar
بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی سد خاکی با تأکید بر رضایت‌مندی ساکنان روستا مطالعه‌ی موردی روستای کمیز سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Corridor Development and Transit –Oriented based on Rail-Centered in the Sustainability of Mashhad Metropolis
نقش توسعه‌ی کریدوری و حمل‌ونقل محور مبتنی بر ریل در پایداری کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Theory of Spatial Stability of ERGs in Iran, Using Remote Sensing data
ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Tryalictic Laufer conceptual formation in development challenges analysis of Iran rural areas with emphasis on future study approach
کاربست شاکله‌ی مفهومی تریالکتیک لوفور در تحلیل چالش‌های توسعه‌ی فضاهای روستایی ایران (با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2016-12)


The Study of Drought and Climate Change in Perioud Future By Using Genral Circulation Atmosphere Model Case study : Gorgan roud - Ghrasou - IRAN
ارزیابی خشک‌سالی و تغییر اقلیم در دوره‌ی آتی با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبخیز گرگان رود-قره‌سو - ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The trend analysis of falling snow and rainfall in selected stations of West Azerbaijan province
تحلیل روند تغییرات بارش برف و باران در ایستگاه‌های منتخب استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Problem of Presence in the Space: Spatial Consciousness and Agency, with Emphasis on Urban Public Space
مسأله حضور در فضا: آگاهی و عاملیت فضایی با تاکید بر فضای عمومی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the quality of urban environmental Factors, Case study: housing Mehr, Sabzevar
سنجش شاخص‌های کیفیت محیط شهری (مطالعه‌ی موردی: مسکن مهر شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification and determination of erodibility indices of marls in southeast of Pishva-Varamin area using rainfall simulator
طبقه‌بندی و تعیین شاخص‌های فرسایش‌پذیری مارن‌های جنوب شرق پیشوای ورامین با استفاده از دستگاه شبیه‌ساز باران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Role of Form and Geomorphological Processes of Karkas Heights in the Distribution of Human Settlements
بررسی نقش فرم و فرآیندهای ژئومورفولوژی دامنه‌های شمالی ارتفاعات کرکس در پراکنش سکونتگاه‌های انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Urban Spatial-Physical Development Pattern from Perspective of Sustainable Development (Case Study: Kashan)
تحلیل الگوی توسعه‌ی کالبدی-فضایی شهری از منظر توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2016-10)


A Survey on the Theoretical Understanding of the Concept of Cultural Geography within the Structuralism School
جستاری در شناخت نظری مفهوم جغرافیای فرهنگی در چارچوب مکتب سازه‌انگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Climate Change Impacts on Runoff using WetSpa Hydrological-Distributive Model with Probabilistic Approach and Uncertainty Analysis (Case Study: Roodzard River Basin in Khuzestan Province)
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی - توزیعی WetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی رود زرد واقع در استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Land Use Change and its Impacts on Land Degradation and Desertification Trend Using Landsat Satellite Images (Case study: East of Iran, Hamoon Wetland)
پایش تغییرات کاربری اراضی و تأثیر آن بر روند تخریب زمین و بیابان‌زایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (مطالعه‌ی موردی: شرق ایران، دریاچه‌ی هامون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of performance of Urmia basin dams using system dynamic approach
ارزیابی عملکرد بهره‌برداری از سدهای حوضه آبریز ارومیه با رویکرد پویایی سیستم‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and Evaluation of Cropping Pattern with Municipal Effluent for Reclamation of Desert Lands (Case Study: Wastewater treatment plant in Sabzevar city)
تعیین الگوی کشت و ارزیابی گونه‌های کشت شده با پساب تصفیه شده شهری جهت احیای اراضی بیابانی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“What is the methodology of cognition of geographical space? (A thinking on the nature of the methodology of cognition of geographical space by the perspective of hermeneutic phenomenology)
روش‌شناسی شناخت فضای جغرافیای چیست؟ (درنگی بر سرشت روش‌شناسی شناخت فضای جغرافیایی از چشم‌انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Spatial differences of Quality of Life in Hamedan City
تحلیل تفاوت‌های فضایی کیفیت زندگی در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2016-7)


The geomorphologic development of Chahnimes
تکوین ژئومرفولوژیک چاه نیمه ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mean atmospheric Circulation Leading to Pervasive Frost in Iran
میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Settlements and Women's Security in Public Space Case Study: Sabzevar city
سکونتگاه‌های شهری و امنیت زنان در فضای عمومی؛ مطالعه ی موردی شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Land Optical and Bio-physical Changes during the Major Dust Storm over Arid Area (Case study: the Southeast Area of Isfahan Province and Gavkhuni Playa Lake)
بررسی تغییرات اپتیکی و بیوفیزیکی سطح زمین طی وقوع یک طوفان در منطقه خشک ( مطالعه موردی: جنوب شرق اصفهان و پلایای گاوخونی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Non- Euclidean Pattern of Space in Urban Planning
تبیین الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Land Subsidence, Perspective and Geomorphology Developments in the Denser Plains, Case study: Neyshabour Plain
بررسی فرونشست زمین، چشم‌اندازها وتحولات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت‌های تراکمی مطالعه موردی: دشت نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dos and Don'ts of Rurality Logic in Iran: An Investigation on the Scientific and Academic Rural Studies Discourses
باید و نبایدهای منطق روستابودگی در ایران: کنکاشی بر گفتمان های روستاپژوهی در محافل علمی و دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2016-4)


Soil quality modeling in Roshtkhar desert region affected by Holoxylon aphyllum planting using multivariate statistical analysis
مدل‌سازی کیفیت خاک مناطق بیابانی رشتخوار تحت تأثیر تاغکاری با استفاده از تحلیل‌های آماری چند‌متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimated Assessment of Sediment of MiyanehShaharchayBasin Using EPM and Fournier Models in GIS Environment
ارزیابی برآورد رسوب حوضه آبریز شهرچای میانه با استفاده از مدل های EPM و Fournier در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic and social consequences of the recent droughts On agriculture, rural areas (Case study: Esmaeli villages, Jiroft Township)
تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خشکسالی‌های اخیر بر کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان اسماعیلی سفلی شهرستان جیرفت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Monitoring of Agriculture Drought Using Vegetation Temperature Condition Index (VTCI) from Terra/MODIS Satellite Data-case study: Markazi Province
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق شاخص شرایط حرارتی پوشش گیاهی(VTCI) و به وسیله داده های سنجنده مودیس- مطالعه موردی: استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of impact of land-cover change on climate factors on surrounding areas of Urmia Lake
بررسی اثر تغییر پوشش سطحی بر تغییرات رژیم دما، بارش و رطوبت در بخش‌های شرقی و غربی دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complexity Theory and Collagist Approach in Geomorphic Systems
تئوری پیچیدگی و رویکرد کلاژیسم در سیستم های ژئومورفیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Equilibrium regulating for the Multiplicity Rurality in Iran: Consistent Vision compatible to redefine the Rural Territories
ضوابط تعادل بخشی به چندگانگی روستابودگی در ایران: تدوین چشم اندازی سازگار برای بازتعریف قلمروهای روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2016-3)


The Comparative Analysis of Ecogeomorphology Properties of Sirjan and Shahr–e Babak Nebkhas
تحلیل مقایسه‌ای ویژگی‌های اکوژئومورفولوژیکی نبکاهای سیرجان و شهربابک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combining the ANP Model and Shannon Entropy Index to Assess the Effective Factors in the Occurrence and Zonation of Landslide Hazard (Case study: Farob Roman basin in Neyshabur)
تلفیق مدل ANP و شاخص آنتروپی شانون در برآورد عوامل مؤثر در وقوع و پهنه‌بندی خطرزمین‌لغزش (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی فاروب‌رومان نیشابور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Global Warming on the speciation cyclone center of East Mediterranean and its relationship with precipitation anomalies west half of Iran
اثر گرمایش جهانی بر مرکز چرخندزایی شرق مدیترانه و ارتباط آن با ناهنجاری بارش نیمه‌ی غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genealogical Futures Studies (A worthy approach in future study of geographical phenomena)
آینده‌پژوهیِ تبارشناسانه (رویکردی شایسته در آینده‌پژوهیِ پدیده‌های جغرافیایی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of land use mixture in neighborhoods of Sabzevar city
ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulating the Longest Length of Dry Spells with Approach of Climate Change in Iran
شبیه‌سازی طولانی‌ترین طول دوره‌های خشک با رویکرد تغییر اقلیم در گستره‌ی ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compilation model to prioritize the development of tourism infrastructure Case Study: county Chahar Mahal and Bakhtiari Abstract
ارائه‌ی مدلی تلفیقی جهت اولویت‌بندی زیرساخت‌های توسعه‌ی گردشگری مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2016-3)


Application of Satellite Images and GIS in the Feasibility of the Use of Solar Energy for Providing Lighting Systems (Case Study: Zanjan - Tabriz Highway)
کاربرد تصاویر ماهواره‌ای و GIS در امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین سامانه‌های روشنایی (منطقه‌ی موردی: بزرگراه زنجان – تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing changes patterns of spatial autocorrelation of maximum temperature of Iran
بررسی تغییرات الگوهای خودهمبستگی فضایی دمای بیشینه‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey and analysis The process of historical evolution of Urban system and the spatial distribution of population in khouzestan province during the years of 1956–2011
بررسی و تحلیل روند تحول تاریخی نظام شهری و توزیع فضایی جمعیت در استان خوزستان طی سال‌های 1390-1335
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilizing Multi-Criteria Decision Making Models in Evaluating Tourism Potential (Case study: Semnan Province)
بهره‌گیری از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در ارزیابی قابلیّت‌های گردشگری نمونه‌ی موردی استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-quantitative risk assessment of drought risk management model Case study: Village Dolatabad city of Jirofrt
ارزیابی نیمه‌کمّی خطرپذیری خشکسالی با استفاده از مدل "مدیریت ریسک" مطالعه‌ی موردی: دهستان دولت‌آباد شهرستان جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Relationship between Spatial Structure and Regional Disparities in the Provinces of Iran
بررسی ارتباط بین ساختار فضایی و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان‌های کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating of sesame crop water requirement in Sabzevar climate
برآورد نیاز آبی گیاه کنجد در اقلیم سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2015-7)


Evaluation of Gully Erosion Susceptibility Using Logistic Regression, in Salavat Abad, Kordestan Province
ارزیابی حساسیت‌پذیری فرسایش آبکندی با استفاده از رگرسیون لجستیک، در حوضه صلوات‌آباد استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of the effects of religious tourism on economic development in rural settlements Case study: hinterland of Mashhad County
واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Effect of Geometric Features of Basins in Forming the Alluvial Fans of Southern slopes of Alborz in Semnan Province, Using correlation and AHP Method
بررسی تأثیر ویژگی‌های هندسی حوضه‌ها در تشکیل مخروط‌افکنه‌های دامنه جنوبی البرز در استان سمنان با استفاده از روش‌های همبستگی و تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Tourism in the Development of Rural Women Entrepreneurship (Gurab-Pass Village, Fooman City)
نقش گردشگری در توسعه‌‏ی کارآفرینی زنان روستایی (دهستان گوراب‌پس شهرستان فومن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Variability of 500 hpa Geopotential Height and its Role on January Oscillation of Iran
تغییرپذیری ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و نقش آن در نوسانات دمای ماه ژانویه‌ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nishabour Country Geo-morphosites Evaluation Using Pereira Model
ارزیابی ژئومورفوسایت های شهرستان نیشابور با استفاده از مدل پرییرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deciphering the Space of Globalization Phenomenon with Emphasis on Conceptual Framework of Trialectic Lefebvre.
رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تکیه بر شاکله مفهومی تریالکتیک لوفور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2015-4)


Evaluating the Place of Typomorphological Approaches in Urban Development Plans in Iran , Case of Tabriz Metropolis
بررسی جایگاه گونه-ریخت‌شناسی شهری در طرح‌های توسعه‌ی کالبدی ایران مطالعه موردی کلان‌شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning and determination of the best index in khorasan razavi
پهنه‌بندی و تعیین بهترین شاخص خشکسالی در استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of Incoming Solar Radiation in Kermanshah Province
برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Desertification Assessment using IMDPA model (Case study: Baghedar region, Yazd)
ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: منطقه باغدر، یزد)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study on properties of habitat of Stipagrostis pennata A and soil factors influencing on Sandy land in the Sandy land of Sabzevar
بررسی ویژگی های رویشگاهی گونه Stipagrostis pennata و عوامل خاکی موثر بر آن در اراضی ماسه ای دشت سبزوار
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“What is The geographical space?” A thinking on the nature of the geographical space from the perspective of hermeneutic phenomenology
«فضای جغرافیایی چیست؟» درنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز پدیدارشناسی هرمنوتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Labor study of polymer effect on fine-grained soil stabilization and its role in reducing hazes in arid and semi arid areas
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر اکریلیک در تثبیت خاکهای ریزدانه به منظور کاهش ریزگردها در مناطق خشک و نیمه خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2015-3)


An analysis on geography of religion in ancient IRAN
تحلیلی بر جغرافیای ادیان و مذاهب در ایران باستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Bio-Climatic Comfort Index over Khorasan Razavi under Climate Scenarios
شبیه سازی نمایه آسایش اقلیمی در استان خراسان رضوی تحت سناریوهای تغییر اقلیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Planning of Industrial Area Development Using SOAR Strategic Framework (Case study: Yazd City Industrial Area)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend analysis of hydro-meteorological parameters of the four major dams in southwest of Iran
تحلیل روند پارامترهای هیدرومتئورولوژیک چهار سد مهم جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Neotectonic Activities Using Quantitative Geomorphic Indices (Case Study: Eastern Alborz in North of Semnan Province)
ارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی با استفاده از شاخص‌های کمّی ژئومورفیک (منطقه مورد مطالعه: بخشی از البرز شرقی در شمال استان سمنان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

prioriting of implementatins of exploitation from groundwatwes by MOORA teqique (case study: jiroft plain)
اولویت‌بندی راهکارهای تعادل‌بخشی به برداشت آب زیرزمینی در نواحی روستایی دشت جیرفت با استفاده از تکنیک MOORA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2014-10)


Ecological pathology in the historical eco- cities of Iran A case study Yazd
آسیب‌شناسی اکولوژیک شهری (نمونه موردی شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of remote sensing and GIS techniques and LCM model in modeling urban development (The case of Tehran metropolitan)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling evapotranspiration changes wheat crop of Maragheh Plain at the drying conditions the Lake Urmia
مدل سازی تغییرات تبخیر و تعرق گیاه گندم دشت مراغه در شرایط خشک شدن دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis and ranking of tourism attractions and roads infrastructure and roads network in deserts of Iran (Case study: Khoor va biabanak parish) +revision
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of statistical methods and drought indices in analyzing fluctuations in precipitation case study: Kerman station
کاربرد روش های آماری و نمایه‌های خشکسالی در تحلیل نوسانات بارش مطالعه موردی:ایستگاه کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of the major flood level of the river Kalat using paleo stage indicover
مطالعه خصوصیات سیلاب‏های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2015-1)


Sensitivity Analysis of Iraninan Standard Spatial Data used for Multiple Surface Flow Simulation in Arid Lands (Case Study: Bushehr Province, Iran)
آنالیز حساسیت داده های نقشه ای استاندارد ایران جهت اجرای مدل شبیه سازی چندجهتی جریان های سطحی در مناطق خشک – محدوده مطالعاتی استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the distribution and density of the metropolis of Iran by using quantitative models
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

+ The effects of land use change on land degradation and desertification in Ravansar watershed
+ تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی تخریب زمین و بیابان‌زایی در حوزه آبخیز روانسر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of future climate change in Isfahan province using BCM2 & HADCM3 models by lars-wg downscaling model
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of water table in arid and semi-arid zones using neural networks and Gradient Descent learning rule
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Causes of the Formation of Reverse Migration to Rural Areas Case Study: Binalood County
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical characterize extraction and performance explanation of Bandsar for soil and water management in desert area based on remotely sensing technique
استخراج خصوصیات فیزیکی و تبیین کارایی بندسارها در مدیریت منابع آب و خاک نواحی خشک مبتنی بر فنون دور سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2014-6)


Implementing of Land Suitability Assessment Models for Canola Cultivation Using Fuzzy Inference System (Case Study: West Azerbaijan Province)
پیاده سازی مدل سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا با استفاده از سیستم استنتاج فازی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Neighborhood design criteria based on the child friendly city(case study:Farhang mashhad)
معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی محله فرهنگ مشهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

among bivariate method selection for landslide hazard zonation in GIS(Case Study: Baghi Basin)
انتخاب مدل مناسب از بین روش‌های آماری دومتغیره جهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب
| [PDF-FA] | [XML] |

The Statistical and Synoptic analysis of super warm temperatures in South East region of Iran
تحلیل آماری و سینوپتیک دماهای ابر گرم منطقه جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of physical parameters (biomass) of vegetation using remote sensing data
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Capacity of Community development for urban Poverty Alleviation and Effective factors on its development The case study: Nemat Abad, Region No.19 of Tehran
ظرفیت توسعه اجتماعات محلی در کاهش فقر شهری و عوامل موثر بر توسعه آن مورد شناسی: نعمت آباد تهران(محلات جنوبی شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2014-3)


Management plan of desertification hazard in Agh-Band region, Golestan province
برنامه مدیریت خطر بیابانزایی منطقه آق بند، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of geomorphology in vegetation density in Noakoh Anticline
بررسی نقش ژئومورفولوژی در تراکم پوشش گیاهی در طاقدیس نواکوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Valuation of Kahman Outdoor Recreation Using Contingency Valuation Method
ارزشگذاری اقتصادی منطقه گردشگری کهمان استان لرستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of freezing and its association whit efficiency of walnut and almond in Kermanshah province.
بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصول گردو و بادام استان کرمانشاه.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of factors underlying good governance, case study : city of Bandar Torkaman
بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب، نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of wind farm and Site selection of wind power in North East of IRAN by using AHP in GIS
مکان‌یابی نیروگاه های بادی در شمال شرق کشور با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of NOAA satellite image for determining the variation of snow cover trend in North-west of Iran
کاربرد تصاویر ماهواره ایNOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2013-12)


Analyze and prioritize safety Zabol spacesAnalysis and prioritization of environmental security strategies in public spaces of Zabol
تحلیل و اولویت بندی امنیت محیطی فضاهای شهر زابل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Regionalization of Iran based on the length of dry spells
طول دوره های خشک و پهنه بندی آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Rural Poverty across Geographical Distribution of Sabzevar
فقر روستایی در گستره جغرافیایی شهرستان سبزوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Groundwater Quality and Quantity Changes and Climate Abnormalities Influencing on Desertification Trend in Garmsar Plain
تجزیه و تحلیل تغییرات کمّی و کیفی آب زیرزمینی و ناهنجاری‌های اقلیمی مؤثّر بر روند بیابان-زایی دشت گرمسار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Climate Change on feature runoff Approach to uncertainty of AOGCMs
تاثیر تغییر اقلیم بر رواناب با رویکرد عدم قطعیت مدلهای گردش عمومی جو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The transforming villages into towns and its role in regional development and urban system changes(Case study: Khorasan Razavi province)
تبدیل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه ای و تحولات نظام شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد حدّاکثر بارش محتمل به‌روش سینوپتیکی در استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پاسخ سریال زمانی microRNA-1 به تمرین مقاومتی در عضلات اسکلتی کند و تند انقباض رت‌های نر نژاد ویستار
بررسی پاسخ سریال زمانی microRNA-1 به تمرین مقاومتی در عضلات اسکلتی کند و تند انقباض رت‌های نر نژاد ویستار
| [XML] |

Volume 3, Number 12 (2013-7)


Adjustment comparison of life quality in the new and old textures of Yazd city: (Case Study Shesh Badgiri district and Shahrake Daneshgah district)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

analyze of innovation infrastructural in iran
ارزیابی زیرساخت های نوآوری در ایران( مطالعه موردی و بازنگری مراکز رشد شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of tectonic in the quantitative characteristics of drainage system (case study: four catchments in northeast of Iran)
بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگی‌های کمّی شبکه زهکشی (مطالعه موردی: چهار حوضه زهکشی در شمال‌شرق کشور )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Mutual Relationship Between Entrepreneurship Development and Rural Sustainable Tourism (Case Study: Kharestan Village, Behbahan Township)
بررسی رابطه متقابل بین توسعه کارآفرینی و گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردی؛ روستای خارستان شهرستان بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The analytic Effects of social - economic strategic crops of development of regions rural(Case Study: pistachio cultivation in Shashtraz part of Khalil Abad county)
بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی محصولات استراتژیک بر توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی:کشت پسته در بخش ششطراز شهرستان خلیل آباد)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategies for tourism development from the perspective of service providers using Delphi models and process network analysis (Case Study: West Azerbaijan province)
راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات با استفاده از مدلهای دلفی و فرایند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Lefebvre's Dialectic of space
دیالکتیک فضای لوفور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2013-6)


تحلیل راه بردهای مؤثّر بر توسعه تعاونی های کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر شاخص‌های کالبدی بافت فرسوده مرکزی اهواز با استفاده از مدل برازش رگرسیونی و تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه‌ برابری جنسیّتی در خانواده و باروری زنان مطالعه‌ موردی: زنان متأهّل20 تا 40 ساله‌ شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی بارش و دمای متوسّط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)
| [PDF-FA] | [XML] |

Recognition and Analysis of Effective Factors on Carpet Weaving Occupation Decline in Rural Area
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

محدودیّت ها و قابلیت های فرآیندهای ژئومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creative cities: as cultural approach in urban development
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2013-3)


بررسی و تحلیل ادراک کشاورزان نسبت به راهکارهای مقابله با خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان طارم علیا
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد مناسب ترین شیوه محاسبه بارش مؤثر برای کشت گندم پاییزه در حوزه دریاچه نمک
| [PDF-FA] | [XML] |

سنجش سطح برخورداری عشایر استان‌های ایران با استفاده از فنون تحلیل‌ عاملی و تحلیل خوشه‏ای
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر سامانه‌های بندالی جو بر وقوع و استمرار دوره‌های خشک غرب و شمال غرب ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ظرفیت های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش محوری گردشگری روستایی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای ناحیه تفتان، شهرستان خاش
| [PDF-FA] | [XML] |

اثرات اقتصادی و اجتماعی شرکت‌های سهامی زراعی (نمونه: شرکت سهامی زراعی سهل‌آباد در شهرستان نهبندان)
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در سبزوار
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نقش سن در استنباط از ریسک‌های سفرهای خارجی گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان . . .
| [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی اقلیمی کشت گیاه آلوئه ورا در استان بوشهر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2012-10)


تحلیل همدید سامانه‌های سیل‌زا در قم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین پتانسیل‌های اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از مدل SWOT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر شاخص های ژئومورفولوژیکی نواحی خشک و بیابانی بر تحرکات و فعالیت‌های نیروهای نظامی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تحلیلی عوامل موثر بر تقطیع و چالش‌های فرا روی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی(نمونه‌ی موردی دشت نیشابور)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2012-4)


عوامل مؤثر بر پذیرش و اجرای طرح یک‌پارچه‌سازی اراضی کشاورزی در استان ایلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد رادیونوکلوئیدهای ریزشی (137Cs,7Be,210Pbex) در جابه‌جایی ذرات خاک در لس‌های مراوه‌تپه استان گلستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ردیابی پدیده گرد و غبار در نیمه غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روندها و انگیزه‌های مهاجرت‌های درون‌شهری (مطالعه‌ی موردی: سبزوار)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشکارسازی اثر نوسانات بارش بر روانآب سطحی حوضه آبریز سرخس(کشف‌رود)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پراکنش مکانی بر روی خصوصیات ژئومتری ریپل مارک‌ها (منطقه مورد مطالعه: دشت نگار بردسیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2012-1)


Understanding the Pattern of Physical-Spatial Development of Cities in Arid Areas (Case Study: City of Bafgh)
شناخت ‌الگـوی ‌تـوسعه‌ی ‌کـالبدی ‌ـ ‌فضـایی ‌شهـرهای ‌منـاطق ‌خشک(مطـالعه‌ی ‌مـوردی ‌شهـر ‌بـافق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Potential Impact of Climate Change on the Future Droughts in Iran by sing the Global Circulation Models as Outputs
بـررسی پتـانسیل اثـرات تغییر اقلیـم بر خشکسـالی‌های‌ آینـده کشـور با استفـاده از خروجی مـدل‌های گـردش عمـومی جـو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Land Consolidation Effects on Development of Agriculture in Rural Areas,
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی،
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the vulnerability of Davarzan Aquifer by DRASTIC method using GIS
ارزیـابی آسیب‌پـذیـری آبخـوان دشت داورزن به روش دراستیک بـا استفـاده از سیستم اطـلاعات جغـرافیـایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought Forecasting in Khash City by Using Neural Network Model
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Urban Sustainable Development in Sabzevar City
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling for Estimation of Barchan Dunes Volume (Cease study: Barchans of Chah Jam Region)
مـدل‌سـازی بـرآورد حجـم تپـه‌هـای بـرخـانی(مطالعه موردی: برخان-های منطقه چاه‌جام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2011-10)


Migration and Land Use Change in Islamshahr City
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical, Synoptical analysis of Sand Storms in SE Iran(Study Case: Region of Sistan)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Application of Multi Criteria Decision Making Methods in Prioritizing Appropriate Areas for Municipal Waste Landfill (Case Study: Sabzevar City)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Native model for evaluating the size distribution of cities in arid areas (case study: network Yazd province)
مدلی بـومی بـرای ارزیـابی تـوزیـع انـدازه‌شهـری‌در‌منـاطـق‌خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Geographical Importance of Ahghaf Land in Quran
بررسی اهمیت جغرافیایی سرزمین احقاف در قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analyses and Salinity Geomorphologic Hazard Assessment in Garmsar Alluvial fan
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Regional Atmospheric Circulation over the Middle East on the Occurrence of Summer Dust-storms in Southwest Iran
بررسی نقش گـردش منطقه‌ای جو بر روی خـاورمیانه در وقـوع تـوفان‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on Urban Morphology Schools
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2011-7)


ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در سطح مناطق شهری با استفاده از تکنیکTopsis و GIS - مطالعه موردی: نواحی شهر قوچان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of social capital and fertility in urban regions of Sabzevar
تحلیل سرمایه‌ی اجتماعی و باروری زنان در مناطق شهری سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the eroded rock volume and its relationship with tectonic in Danekhoshk anticline by means of GIS
ارزیابی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Southern Oscillation on Malaria disease in Iran with emphasis onThe town of Chabahar
تاثیر نوسان جنوبی (SO) بر موارد بروز بیماری مالاریا درایران با تاکید بر شهر چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of urban management in achieving sustainable development of urban tourism in the city of Kermanshah
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the possibility of using the NDVI index to analyze and monitor droughts in Esfahan Province
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of urban management in achieving sustainable development of urban tourism in the city of Kermanshah
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2011-4)


Socio- economic Monitoring and evaluating of international Carbon sequestration project in hosseinabad plan In Southern Khorasan province
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification, Classification and synoptic analysis of Iran super heat
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of geomorphology on quality of construction materials with emphasis on aggregates in Qalehshahin catchment
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A MLP neural network which predict frosts in keranshah province
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial patterns of Importance of Iranian Rainfall Persistency
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative Study of Climate changes and Geomorphologic
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis On quality transformation of social capital in urban system The case of study East Azerbaijan urban system
تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2011-1)


Statistical analysis and prediction of occurrence probability of violent
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the geomorphotourism potential of landforms based on Praloong method
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Probable Maximum Precipitation by using Synoptic Method
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition and regionalization of extreme cold temperature regions of Iran
شناسایی و پهنه‎بندی نواحی دمای فرین سرد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between wind characters and rivers dynamic in placing of sands massive in Khuzestan Plain (Case study: Northern Erg of Ahwaz)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis of determinants for non-usage of pressurizes irrigation systems in Iran villages (Case study: Rural regions of Azna township)
تحلیلی بر عوامل مؤثر در عدم استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار در روستاهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical lineage of globalization process
تبار تاریخی فرآیند جهانی شدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2010-10)


گروه‌بندی مقایسه‌ای نبکاهای شمال‌شرق کویر سیرجان با استفاده از الگوریتم TOPSIS
| [Abstract-FA] | [XML] |

Determining the Participation of Rural Women in Agricultural Activities Case Study :( Banajoye Sharghi and Shomali Villages of district Bonab Azarbayjan Sharghi)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regionalization of Climate at Isfahan Province by Using New Statistical Techniques
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Good Urban Governance Based on Social Capital: The Case of Study Tabriz Metropolitan
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Separation of Formic Units at Gavkhoni Play
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying The Synoptic Patterns of Heavy Precipitations in North East of Iran
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles