ژئوموروفولوژی کاربردی ایران- درباره نشریه
نشریه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز مجله : دانشگاه حکیم سبزواری
 
شماره استاندارد بین المللی : 93-11075  
مدیر مسئول : دکتر شهرام بهرامی
 
سردبیر : دکتر ابوالقسم امیراحمدی
دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری
چاپ و نشر : دانشگاه حکیم سبزواری  
نشانی : خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر - دانشگاه حکیم سبزواری
تلفن : 09196432677  
کد پستی : 9617976487  
صندوق پستی : 397  

نشانی مطلب در وبگاه ژئوموروفولوژی کاربردی ایران:
http://journals.hsu.ac.ir/agi/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب