سامانه نشریات دانشگاه حکیم سبزواری


ژئوموروفولوژی کاربردی ایران


Applied geomorphology of iran


نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی


Journal of sport and biomotor sciences


مطالعات جغرافیایی مناطق خشک


Journal of arid regions geographic studies


فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی


Journal of Studies on Literary Theory and Genres


مطالعات معماری، شهرسازی و علوم محیطی


Journal of Architectural, Urbanism and Enviromental studies


نشریه پیشرفت ها در مکانیک جامدات و سیالات


Advances in Solid and Fluid Mechanics (ASFM)